Συμφωνία για νέους κανόνες κατά της υπεραλίευσης

Σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες για την πρόληψη της υπεραλίευσης. Η συμφωνία επικαιροποιεί το 70% περίπου των υφιστάμενων κανόνων για έλεγχο των αλιευτικών σκαφών, με στόχο να κάνει πιο βιώσιμη την αλιεία στην ΕΕ. Κάποιες από τις βασικές αλλαγές:

✱ Συστήματα παρακολούθησης σκαφών (VMS) και ηλεκτρονική καταγραφή: Όλα τα αλιευτικά σκάφη θα παρακολουθούνται μέσω του VMS (για ορισμένα μικρότερα σκάφη, οι κανόνες αυτοί θα εφαρμοστούν από το 2029) και θα υποχρεούνται να καταγράφουν τα αλιεύματά τους με ηλεκτρονικά μέσα.

✱ Ερασιτεχνική αλιεία: Οι ερασιτέχνες αλιείς που ψαρεύουν συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να εγγραφούν σε καταλόγους και να καταγράφουν και να αναφέρουν τα αλιεύματά τους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.

✱ Υποχρέωση εκφόρτωσης: Θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά εργαλεία παρακολούθησης εξ αποστάσεως για να διασφαλιστεί ότι ανεπιθύμητα αλιεύματα μεταφέρονται στην ξηρά.

✱ Αναθεώρηση του συστήματος επιβολής κυρώσεων: Θα καθοριστούν ελάχιστα επίπεδα διοικητικών οικονομικών κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ, ως εναλλακτική στις ποινικές κυρώσεις. Θα συμφωνηθεί κατάλογος κοινών κριτηρίων για ορισμένες από τις καταχωρισμένες σοβαρές παραβάσεις σε επίπεδο ΕΕ.

✱ Βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού: Θα είναι ευκολότερο να εντοπίζονται νωπά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (περιλαμβανομένων μεταποιημένων προϊόντων μετά από μελέτη της Επιτροπής και πενταετή μεταβατική φάση).

Γενικά, οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν δύο έως τέσσερα έτη από την έγκρισή τους. Έτσι, οι αλιευτικές αρχές της ΕΕ και οι άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.