Σύμμαχος του αγρότη οι δορυφορικές τεχνολογίες και η ευφυής γεωργία

Ενδιαφέροντα είναι όσα καταγράφονται σε έκθεση για τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS (γνωστά και ως GNSS). Η έκθεση έχει εκπονηθεί υπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής GSA.

Το περιεχόμενό της αφενός καταγράφει τις τελευταίες τάσεις στις δορυφορικές τεχνολογίες, αφετέρου χρησιμεύει ως ενημερωτικό έγγραφο για τη βιομηχανία, καθώς και τους χρήστες των τεχνολογιών αυτών, δηλαδή τους αγρότες. Στις ενότητές της, γίνεται αναφορά στο ευρύ φάσμα αποτελεσματικών λύσεων που προσφέρουν οι σύγχρονες εφαρμογές των δορυφορικών τεχνολογιών στο πλαίσιο της ψηφιακής γεωργίας (ευφυής γεωργία/γεωργία ακριβείας).

Πρόκειται για εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν λύσεις σε μια σειρά αναγκών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στον πρωτογενή τομέα.

Οι κυριότερες ανάγκες είναι:

  1. H ανάγκη αύξησης της κερδοφορίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης μηχανημάτων, της απόκτησης περισσότερων εξειδικευμένων γεωχωρικών δεδομένων και της βελτιστοποίησης της χρήσης των εισροών (λίπανση, καύσιμα κ.ά.).
  2. H ανάγκη παρουσίασης λύσεων που να είναι βιώσιμες από άποψη κόστους σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις.
  3. H ανάγκη αξιοποίησης δορυφορικών τεχνολογιών GNSS σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η ρομποτική για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
  4. Η διαρκής αύξηση του πληθυσμού και η άνοδος μιας παγκόσμιας μεσαίας τάξης που θα έχει ολοένα και υψηλότερες απαιτήσεις ως προς τη διατροφή της.
  5. Η ανάγκη άσκησης της γεωργοκτηνοτροφίας ενταγμένης, σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ασφάλεια των τροφίμων, με παράλληλη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

 

Απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις η ψηφιακή γεωργία

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι εφαρμογές γεωργίας ακριβείας βρίσκονται στην καρδιά της εξέλιξης μιας αγροτικής παραγωγής που θα αξιοποιεί την τεχνολογική καινοτομία για πιο βιώσιμη διαχείριση των πόρων, μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας και της παραγωγικότητας και όλα αυτά με μεθόδους φιλικές προς τα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα. Επίσης, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατες πανεπιστημιακές έρευνες, ο τομέας της γεωργίας ακριβείας θα αναπτύσσεται ετησίως με ρυθμό 12% έως το 2020.

«Η ανάπτυξη αυτή συμβαδίζει με την εξέλιξη των δορυφορικών εφαρμογών στον αγροτικό τομέα, ενώ οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογίες GNSS αναμένεται να τριπλασιάσουν τον τζίρο τους έως το 2025. Αυτό οφείλεται στη μεγέθυνση της αγοράς της γεωργίας ακριβείας σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, καθώς και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων σε ανεπτυγμένες περιοχές όπως η Ευρώπη και οι ΗΠΑ», αναφέρεται στην η έκθεση.

Τέτοιες εφαρμογές, με μεγάλη διείσδυση και διάδοση σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι η τεχνολογία αυτόματου φρεναρίσματος και η χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων και των καλλιεργειών τους.

H έκθεση καταλήγει ότι η αναδυόμενη τάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι η αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους αγρότες.