Σύνδεση της αγροτικής δραστηριότητας με τη βιοποικιλότητα και την αειφορία σε προστατευόμενες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Σε ολοκληρωμένες δράσεις και μέτρα που στοχεύουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πρακτικών για τον αγροτικό χώρο, με γνώμονα την υποστήριξη των γεωργών και κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων περιοχών, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η υιοθέτηση της αειφορίας στην παραγωγική διαδικασία αποτελεί ζητούμενο και όλες οι δράσεις επικεντρώνονται στην υποστήριξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών που διαμορφώνουν το τοπίο στις περιοχές NATURA 2000. Κύριο μέλημα αποτελεί η εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, καθώς και η προστασία και διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων.

Η πιλοτική προσέγγιση της σύνδεσης της αγροτικής δραστηριότητας (γεωργία και κτηνοτροφία) με τη βιοποικιλότητα απασχόλησε πριν από λίγες ημέρες την ενημερωτική συνάντηση-διαβούλευση, που διοργάνωσε η ένωση εταιρειών «ΟικοΜ ΕΠΕ – NERCO ΑΕΜ», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, με τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Σταύρο Βέρρα, υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Όπως επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, το έργο υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα και για τον λόγο αυτόν ο διάλογος με τους χρήστες και τους φορείς τους είναι αναγκαίος, ώστε στο πλαίσιο του έργου να σχεδιαστούν και να προταθούν εξειδικευμένα μέτρα υποστήριξης των γεωργών και κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων περιοχών.

Προστατευόμενες περιοχές

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση ενός Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε δύο διακριτές ομάδες προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, αλλά και σε εκτάσεις εκτός του Δικτύου NATURA 2000 που αποτελούν εκτάσεις των Εθνικών Πάρκων της Περιφέρειας.

Στην πρώτη ομάδα, το Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης αφορά συνολική έκταση 136.752 εκταρίων και τις περιοχές σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα – Αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια, εθνικό πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού (εκτός περιοχών NATURA 2000), Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Δέλτα Αχελώου, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου -Αιτωλικού και εκβολές Εύηνου, νήσοι Εχινάδες, νήσος Πετάλας, Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων (εκτός περιοχών NATURA 2000), Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Αράκυνθος και στενά Κλεισούρα Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, δάσος Στροφυλιάς και έλος Λάμιας, Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Βρίνια και Εθνικό πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (εκτός περιοχών NATURA 2000).

Για τη δεύτερη ομάδα, το Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης αφορά την Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Όρος Ερύμανθος και Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα Οροπέδιο Φολόης, συνολικής έκτασης 48.725 εκταρίων.

Στάδια υλοποίησης

Το έργο «Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε επιλεγμένες προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», θα εκπονηθεί σε τρία χρονικά προσδιορισμένα στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιασμό του συστήματος διαβούλευσης. Το δεύτερο στάδιο την εκτίμηση επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές μελέτης και υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών – Διαβούλευση. Τέλος, το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης και υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών – Διαβούλευση.