Συστήματα Ποιότητας: Παράταση έως 29/1/21 για υποβολή αιτήσεων – Υποψήφιοι και οι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης, για το έτος εφαρμογής 2020, στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1

Παρατείνεται έως τις 29 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-20.

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση, εκτός από την παράταση, προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα συμμετοχής στην πρόσκληση και των ενταγμένων δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 οι οποίοι είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020, εφόσον πληρούν το σύνολο των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων, για την επαλήθευση των κριτηρίων βαθμολόγησης, καθώς με την τροποποιητική απόφαση, εάν η παραγωγή γίνεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις θα απαιτείται πλέον «Αντίγραφο καταστατικού ή βεβαίωση έναρξης ή βεβαίωση μεταβολής δραστηριοτήτων του φορέα, που περιλαμβάνει τον σχετικό ΚΑΔ δραστηριοτήτων» και όχι «αντίγραφο καταστατικού ή βεβαίωση έναρξης ή βεβαίωση μεταβολής δραστηριοτήτων για τον υποψήφιο».

Δείτε εδώ αναλυτικά την τροποποιητική απόφαση