Καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για το υπομέτρο 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας»

Το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση του υπομέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 καθορίστηκε με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός ΑΑΤ, Μάκης Βορίδης.

Στην υπουργική περιγράφονται οι ενέργειες και οι διαδικασίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ περιοχών που έχουν επιλεγεί για την παρέμβαση τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών (ΤΑΠΤοΚ).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Σχεδίων Συνεργασίας είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που υλοποιούν την Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020. Επιπλέον, δικαιούχοι του υπομέτρου, ως εταίροι σχεδίου συνεργασίας, δύναται να είναι και τοπικοί φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, και από το καταστατικό τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης των τοπικών προγραμμάτων ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το θέμα της συνεργασίας.

Επίσης, εταίροι των ΟΤΔ στα Σχέδια Συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ μπορούν να είναι:

  • ομάδα τοπικών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων σε μια αγροτική περιοχή που υλοποιεί στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, εντός ή εκτός της Ένωσης.
  • ομάδα τοπικών δημοσίων και ιδιωτικών εταίρων σε μη αγροτική περιοχή που υλοποιεί στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εντός της Ένωσης.

Σχέδια Συνεργασίας

Σύμφωνα με την υπουργική, ένα Σχέδιο συνεργασίας δύναται να περιλαμβάνει δύο φάσεις: 1) την “προπαρασκευαστική” φάση η οποία μπορεί να είναι προαιρετική και 2) την κυρίως φάση ή φάση υλοποίησης που είναι υποχρεωτική και αφορά στην υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών του συμφώνου συνεργασίας.

Ενδεικτικά, ένα σχέδιο συνεργασίας επιδιώκει να επιτύχει:

  • Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων.
  • Την ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης.
  • Την δημιουργία ευκαιριών για νέους ή για γυναίκες των περιοχών παρέμβασης.
  • Την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων
  • Την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
  • Την ανάπτυξη ικανοτήτων στη μεταφορά εμπειριών στην τοπική κοινωνία

Τη βελτίωση του επίπεδου της ικανότητας για καινοτομία του επιχειρηματικού τομέα, και τόνωση της επιχειρηματικής απόδοσης και εξωστρέφειας.

  • Την επιχειρηματική μάθηση και μεταφορά γνώσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
  • Τις καινοτόμες και ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού και την ανάπτυξη των κοινοτήτων.

Για έργα συνεργασίας που δεν περιλαμβάνονται στην Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης των ΟΤΔ απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τοπικού Προγράμματος προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, από την έκδοση της απόφασης και το αργότερο μέχρι 31-1-2020, με αιτιολογική έκθεση ως προς την σύνδεσή του Σχεδίου Συνεργασίας με την Τοπική Στρατηγική.

Σημειώνεται ότι τα Σχέδια συνεργασίας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο 3 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (29-9- 2023) και να έχει υποβληθεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 το τελευταίο αίτημα πληρωμής

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ