Θετική, αλλά χρήζει περαιτέρω βελτίωσης η ευρωπαϊκή πολιτική για την προώθηση αγροτικών προϊόντων

Απούσα η Ελλάδα από τη δημόσια διαβούλευση

Θετικά αξιολογείται, σε γενικές γραμμές, η ευρωπαϊκή πολιτική για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός ΕΕ, καθώς ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης αξιολόγησης αντικτύπου, που δημοσίευσε η Κομισιόν. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η εν λόγω πολιτική πρέπει να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται, αλλά και με τις πολιτικές προτεραιότητες, ειδικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η έκθεση αξιολόγησης στηρίζεται στα αποτελέσματα τόσο εξωτερικής μελέτης όσο και της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες και εξετάζει την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής από το 2016 έως το 2019. Μάλιστα, όπως εξηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εν λόγω αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη κατά την αναθεώρηση της πολιτικής από φέτος κιόλας, ώστε να συμβαδίζει με τους στόχους της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Ήδη, πάντως, στο ετήσιο πρόγραμμα για το έτος 2021, όπως ανακοινώθηκε πριν από την έλευση του νέου έτους, το 50% σχεδόν του συνολικού προϋπολογισμού, ύψους 182,9 εκατ. ευρώ, προορίζεται σε δράσεις ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τη βιώσιμη γεωργία της ΕΕ και τον ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα στη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την έρευνα αξιολόγησης, οι δράσεις, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση των πωλήσεων και της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων που προωθούνται σε αγορές-στόχους, αν και, όπως σημειώνεται, «είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς».

Ωστόσο, η προώθηση συγκεκριμένων τύπων προϊόντων (π.χ. εκείνων που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να θεωρηθούν επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία), οι μέθοδοι παραγωγής (π.χ. εκείνες που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα) και σε ορισμένες αγορές (π.χ. αναπτυσσόμενες χώρες) χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Δημόσια διαβούλευση

Στη δημόσια διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 8 Μαΐου -11 Σεπτεμβρίου 2020, καταγράφηκαν συνολικά 144 συμμετοχές από 19 κράτη-μέλη της ΕΕ και το Εκουαδόρ. Σημειώνεται ότι από την Ελλάδα δεν υπήρχε καμία συμμετοχή στη διαβούλευση. Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων (το 96%) γνώριζε την εν λόγω πολιτική, με το 1/3 να δηλώνει πως είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων προώθησης.

Η πλειονότητα εξέφρασε θετικές απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεων προώθησης, αλλά και του τρόπου διαχείρισής τους. Το 60% τάχθηκε υπέρ της διαχείρισης από τον Εκτελεστικό Οργανισμό CHAFEA, παρά με την επιμερισμένη διαχείριση (π.χ. μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών-μελών σχετικά με τα απλά προγράμματα).

Τέλος, από την έκθεση αξιολόγησης υπογραμμίζεται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της πολιτικής ειδικά για:

✱ Την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των δικαιούχων.

✱ Την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής υπογραφής «Enjoy! Ιt’s from Europe».

✱ Τη διερεύνηση των δεσμών ανάμεσα στα προγράμματα προώθησης και τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής.

✱ Τη μεγαλύτερη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ.