«Τρέχουν» τα δύο πρώτα δασικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020

✱ Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις για τα υπομέτρα 8.3 και 8.4 από το ΥΠΕΝ
✱ Έως τις 28 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων

-Διαφήμιση-

Άνοιξαν οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των υπομέτρων 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 8 του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο του Yπομέτρου 8.3, θα υλοποιηθούν ενέργειες που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης απειλών, και δη πυρκαγιών, παθογόνων οργανισμών και πλημμυρικών φαινομένων.

Το Yπομέτρο 8.4 εστιάζει σε αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού (δηλαδή υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης) που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες, και κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που έχουν προκύψει, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης. Σημειώνεται ότι το υπομέτρο 8.4 εφαρμόζεται όταν υπάρχει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού δυναμικού.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Προτάσεις για να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των δύο υπομέτρων, μπορούν να υποβάλουν:

Δημόσιες Υπηρεσίες.

Δασικές Υπηρεσίες.

Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στο yπομέτρο 8.3 ανέρχεται σε 53 εκατ. ευρώ και στο Yπομέτρο 8.4 σε 75 εκατ. ευρώ.

Επιλεξιμότητα

Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Yπομέτρου 8.3 είναι:

Πυρκαγιές

1. Δαπάνες κατασκευής ή/και συντήρησης προστατευτικών υποδομών, όπως δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί, σημεία υδροδότησης κ.ά.

2. Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών, όπως μικρά τεχνικά έργα για τη βελτίωση και αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας κ.ά.

3. Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού.

Αποκλείονται δαπάνες συντήρησης που σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις επί αγροτικών εκτάσεων/αγροτεμαχίων.

Παθογόνοι Οργανισμοί

1. Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων δικτύου/ων δοκιμαστικών επιφανειών, επικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλων κατά περίπτωση συστημάτων.

2. Δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών, όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δέντρων κ.ά.

Χείμαρροι

1. Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών.

2. Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

Οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του υπομέτρου 8.4 είναι:

α. Δαπάνες έργων αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων.

β. Δαπάνες αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.

γ. Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των παραπάνω.

Και για τις δύο προσκλήσεις, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 20.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS), συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή έως τις 28/02/2020.

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση 8.3

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση 8.4

-Διαφήμιση-