Τζο Μπάιντεν: Εντολή για τη δημιουργία στρατηγικής ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της γεωργίας και της δασοκομίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αναγνώρισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήδη από τις πρώτες 100 ημέρες ως πρόεδρος υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα «14008» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Μέσω του εκτελεστικού διατάγματος δόθηκε η οδηγία στο αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας να παραδώσει έκθεση με συστάσεις για μία στρατηγική «έξυπνης κλιματικά γεωργίας και δασοκομίας». Στόχος, δηλαδή, ήταν να καταγραφούν οι πρακτικές με τις οποίες η γεωργία μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Τα παραπάνω αναφέρονται στην έκθεση προόδου «Climate Smart Agriculture and Forestry Strategy: 90-Day Progress Report».

Σύμφωνα με την οδηγία, το USDA για τη δημιουργία της στρατηγικής απευθύνθηκε σε αγρότες, φορείς, οργανισμούς και ομάδες συζητήσεων, ζητώντας τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις νέες τεχνολογίες, τη δέσμευση άνθρακα και τα βιοκαύσιμα.

Διοργανώνοντας, παράλληλα με τα παραπάνω, συνέδρια συζητήσεως και φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων σχετικά με το ζήτημα, δημιούργησε μία στρατηγική επτά σημείων:

1. Αναγνώριση και καταγραφή των πρακτικών και των τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μείωση του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, το USDA θα συνεχίσει να εργάζεται για τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό μιας σειράς πρακτικών και τεχνολογιών που η υιοθέτησή τους σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να αποδώσει τα επιθυμητά περιβαλλοντικά οφέλη. Επίσης, θα αναπτύξει ή θα υποστηρίξει υπάρχοντα εργαλεία που θα βοηθήσουν τους αγρότες να ποσοτικοποιήσουν τα οφέλη. Θα θέσει, εκτός των άλλων, συγκεκριμένους στόχους, ώστε να καταγράφει την πρόοδο υιοθέτησης της στρατηγικής. Επιπλέον, θα υποστηρίξει την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τη μείωση του άνθρακα, ποσοτικοποιώντας τα οφέλη.

2. Δημιουργία στρατηγικής που απευθύνεται σε όλους τους αγρότες.

Για την επίτευξη των πρακτικών της στρατηγικής, το USDA επιθυμεί τα οφέλη της να κατανεμηθούν δίκαια και να φτάσουν σε όλους τους αγρότες. Για τον λόγο αυτόν, θα λάβει υπόψη το μέγεθος των αγροκτημάτων, τα είδη των καλλιεργειών και τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, περιορίζοντας οποιαδήποτε εμπόδια στη συμμετοχή των αγροτών στη στρατηγική.

3. Ενίσχυση των υπαρχόντων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το USDA διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, που παρέχουν μερίδιο κόστους και οικονομική βοήθεια για τη διατήρηση των αγροκτημάτων και των δασών και αφορούν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή τεχνολογιών στο χωράφι, τη δέσμευση άνθρακα και τη διαχείριση της κοπριάς. Σύμφωνα με την έκθεση, η στρατηγική πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα αυτών των προγραμμάτων να αποφέρουν περισσότερα οφέλη για το κλίμα και το περιβάλλον.

4. Ενίσχυση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της τεχνικής βοήθειας για τις πρακτικές της στρατηγικής.

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η τεχνική βοήθεια είναι σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη τέτοιους είδους στρατηγικών. Η αποτελεσματική επικοινωνία και η ουσιαστική συνεργασία με τους παραγωγούς σχετικά με τις πρακτικές της στρατηγικής είναι απαραίτητη για τη μετάδοση των πλεονεκτημάτων, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαθέσιμη οικονομική βοήθεια και τη δημιουργία γνώσεων σχετικά με τις αναδυόμενες ευκαιρίες στην αγορά. Η τεχνική βοήθεια και η συμβουλευτική θα είναι, επίσης, σημαντικές για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την επιτυχή εφαρμογή και την ενσωμάτωση των πρακτικών της στρατηγικής.

5. Υποστήριξη αγορών για γεωργικά προϊόντα που έχουν παραχθεί με βάση τη στρατηγική για την κλιματικά έξυπνη γεωργία.

Η ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα που έχουν παραχθεί με πιο φιλικές για το περιβάλλον πρακτικές θα ενισχύσει την υιοθέτηση των πρακτικών της στρατηγικής για το κλίμα, καθώς θα δώσει το κίνητρο στους παραγωγούς να απευθυνθούν και σε αυτές τις αγορές, αυξάνοντας τις πωλήσεις των προϊόντων τους.

6. Υποστήριξη της ανθεκτικότητας των δασών.

Τα δάση παρέχουν πολλά οφέλη στους κατοίκους, όπως η βιοποικιλότητα, αλλά και η δέσμευση του άνθρακα. Τα μέτρα διατήρησης και ανθεκτικότητας των δασών μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα ετησίως, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

7. Βελτίωση της έρευνας.

Το τελευταίο σημείο της στρατηγικής είναι η βελτίωση της έρευνας και η υποστήριξη της συνεργασίας μέσα από διεπιστημονικές συνεργασίες, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις στον αγροτικό τομέα που σχετίζονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια του ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού.