Υποστήριξη της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας μέσω των δορυφόρων

Εργαλεία και υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου FP7-SAFI. Με σκοπό να βοηθηθούν οι αλιείς στη λήψη καθημερινών αποφάσεων, όπως είναι η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες και εργαλεία συλλογής δεδομένων από διάφορες πηγές. Σκοπός είναι ο καλύτερος προγραμματισμός και η διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας, η καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και οι διαρκείς πληροφορίες για την ποιότητα του νερού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσφέρει το δορυφορικό σύστημα Copernicus που χρησιμοποιείται και για την παροχή των δεδομένων, η βέλτιστη ποιότητα του νερού ποικίλλει ανάλογα με το είδος του οργανισμού και πρέπει να παρακολουθείται για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και η επιβίωσή του. Η ποιότητα του νερού στα συστήματα παραγωγής μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την υγεία του οργανισμού και το κόστος που σχετίζεται με τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά. Οι παράμετροι ποιότητας του νερού που παρακολουθούνται συνήθως στην υδατοκαλλιέργεια περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, το οξυγόνο, το pH, την αλκαλικότητα, την αμμωνία και τα νιτρώδη.