Υποχρεωτικές οι νέες άδειες λειτουργίας για τα εμφιαλωτήρια οίνου

Μέχρι της 7 Μαΐου οι αιτήσεις για τη Γενική Επιχειρηματικότητα του Ανανπτυξιακού

Υποχρεωμένα να υποβάλουν αναγγελία έναρξης λειτουργίας είναι όλα τα εμφιαλωτήρια οίνου της χώρας, ακόμα και αυτά που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί δεδομένου ότι οποιαδήποτε προϋπάρχουσα άδεια έχει παύσει να ισχύει από 26/4/2016.

Αυτό υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας, επισημαίνοντας τη σχετική υπουργική απόφαση 5042/116548/2

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στις κατά τόπους στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου δραστηριοποιούνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της διεύθυνσης έχει ως εξής:

«Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι όλα τα εμφιαλωτήρια οίνων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 5042/116548/26-10-2015, υποχρεούνται να υποβάλουν αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου δραστηριοποιούνται. Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης συνοδεύεται από:

  1. την επωνυμία της επιχείρησης, τον ΑΦΜ, την έδρα της επιχείρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λ.π.)
  2. αναλυτική περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού, που διαθέτει το εμφιαλωτήριο καθώς και διάγραμμα ροής
  3. σχέδιο κάτοψης των κύριων και βοηθητικών χώρων του εμφιαλωτηρίου
  4. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος ότι το εμφιαλωτήριο οίνων είναι σύμφωνο με την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας έχουν και τα εμφιαλωτήρια που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί γιατί οποιαδήποτε προϋπάρχουσα άδεια έχει παύσει να ισχύει από 26/4/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, κα  Νίκια Βασιλική,  τηλ.   2731363320».