Από 22% με αφορολόγητο 9.100 ο φόρος στους αγρότες

Από 22% με αφορολόγητο 9.100 ο φόρος στους αγρότες

Ανατροπές στη φορολογία των επαγγελματιών του αγροτικού κλάδου φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα προς δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με αυτό –και εφόσον δεν αλλάξει κάτι κατά τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές που βρίσκεται σε εξέλιξη- οι αγρότες θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Όπερ σημαίνει ότι ο συντελεστής φορολόγησης θα ξεκινάει από τα 22% -για κέρδη από αγροτική δραστηριότητα μέχρι 20.000 ευρώ- και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 45% -εφόσον τα κέρδη ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ.

Παράλληλα όμως θα δικαιούνται έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ μέσω του (νέου) αφορολόγητου ορίου που θεσπίζεται στα 9.100 ευρώ.

Στη… σούμα και οι ενισχύσεις του Πρώτου Πυλώνα

Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική αλλαγή. Ανατροπές έχουμε και στον τρόπο προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, όπως είχαν γράψει το ypaithros.gr και η εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα», 

στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα θα περιλαμβάνονται πλέον οι άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ, εκτός από τις πράσινες ενισχύσεις και τις συνδεδεμένες.

Το ίδιο και με τις επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

Αντίθετα, δεν συνυπολογίζονται –και εξαιρούνται από τη φορολόγηση- οι αγροτικές αποζημιώσεις.

Η νέα κλίμακα

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε      φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

Προσδιορισμός κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται  ως ακολούθως:

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

  1. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.»
  2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με εξαίρεση τις πράσινες και τις συνδεδεμένες, καθώς και οι επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις, στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται.». Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.
  3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16.»

  1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15.»

Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από  ατομική αγροτική επιχείρηση.»

Φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

  1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίστανται ως εξής:

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001 – 35.000

35%

35.001- 45%

 

Γιάννης Τσατσάκης