Διευκρινιστική εγκύκλιος Αντώνογλου για το νόμο των συνεταιρισμών. Όλες τις λεπτομέρειες   

Διευκρινιστική εγκύκλιος Αντώνογλου για τον νόμο των συνεταιρισμών. Όλες τις λεπτομέρειες   

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τον νέο νόμο των συνεταιρισμών που δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια και υπογράφει ο γ.γ. του ΥπΑΑΤ, Νίκος Αντώνογλου, όσοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ν.4015/2011, κατά την έναρξη ισχύος του ν.4384/2016, υποχρεούνται μέχρι τις 26-04-2017:

α) να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4384/2016 και

β) να προσαρμόσουν τον αριθμό μελών τους στη διάταξη του άρθρου 4 παρ 1 (20 φυσικά πρόσωπα μέλη). Οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους εντός της ως άνω προθεσμίας διαγράφονται από το Μητρώο.

Όσοι ΑΣ λειτουργούσαν την 26η  Απριλίου 2016 με λιγότερα από είκοσι (20) μέλη και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή έχουν την έδρα τους σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας, καθώς και σε ορεινές περιοχές , όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά, δεν απαιτείται να προσαρμόσουν τον αριθμό μελών τους στα νέα δεδομένα.

Αγροτικός Συνεταιρισμός που δεν έχει υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του ν.4015/2011 ή έχει καταχωριστεί σε αυτό ως ανενεργός κατά την έναρξη ισχύος του ν.4384/2016, έχει προθεσμία ενός (1) έτους, είτε να συγχωνευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 4384/2016, με άλλον εγγεγραμμένο στο Μητρώο του ν.4015/2011 Αγροτικό Συνεταιρισμό, ή να αποφασίσει τη λύση και την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 του ν.4384/2016.  Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις και Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του ν.2810/2000, που έχουν ήδη μετατραπεί σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, σύμφωνα με το ν.4015/2011, μπορούν να διενεργήσουν εκ νέου, και μέχρι 26-07-2016, οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πλημμελώς κατά τη διαδικασία συγχώνευσης ή μετατροπής τους.

Οι πράξεις πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση του νέου αγροτικού συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 και άρθρο 14 παρ. 2, ή της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης.

Δείτε ολόκληρη την διευκρινιστική εγκύκλιο για το νόμο των συνεταιρισμών