Με μέτρα βιοασφάλειας η διακίνηση χορτονομής στον Έβρο

Με μέτρα βιοασφάλειας η διακίνηση χορτονομής στον Έβρο

Μόνο υπό τον όρο ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον 6 μήνες από τη θανάτωση των ζώων και αφού έχει εγκριθεί από τις των αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές επιτρέπεται η διακίνηση χορτονομής από θανατωθείσες εκτροφές στον Έβρο.

Αυτό ορίζεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με αφορμή την τροποποιητική απόφαση για τους όρους διακίνησης χορτονομών που ισχύουν για τους παραγωγούς μηδικής του Έβρου. Η τροποποίηση αυτή αποτελεί απόρροια των συνεχών και συντονισμένων ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την ευλογιά των προβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Συγκεκριμένα:

1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

i. Μηδική που περισυλλέχτηκε και αποθηκεύτηκε έως και τις 31/7/2014 (1η ,2η , 3η κοπή) διακινείται ελεύθερα σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

ii. Χορτονομή που περισυλλέχτηκε και αποθηκεύτηκε έως και τις 30/9/2014 (4η και 5η κοπή) διακινείται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Αιγοπροβάτων από 1/2/2015 και μετά.

iii. Χορτονομή από θανατωθείσες εκτροφές δεν διακινείται για κανένα λόγο χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Κτηνιατρικών αρχών και υπό τον όρο ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον 6 μήνες από τη θανάτωση.

2. ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από κάθε αποστολή

i. Πριν τη μετακίνηση θα επιβεβαιώνεται από κλιμάκιο της αρμόδιας ΔΑΟΚ (1 Γεωπόνος και 1 κτηνίατρος) ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1989 από τον καλλιεργητή – παραγωγό ή τον έμπορο διακινητή, ότι η χορτονομή έχει όντως περισυλλεχθεί στις αντίστοιχες ημερομηνίες.

ii. Ειδοποιούνται οι Κτηνιατρικές Αρχές Προορισμού για το φορτίο και την ημερομηνία άφιξης.

iii. Σε κάθε αποστολή δεμάτων θα προηγείται έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Έβρου και έκδοση συνοδευτικών εγγράφων σχετικά με την προέλευση, τον αριθμό των δεμάτων, τον παραλήπτη και την διαδρομή.

iv. Θα απολυμαίνονται τα οχήματα μεταφοράς πριν την αναχώρησή τους.

v. Θα βεβαιώνεται η παράδοση των χορτονομών στον παραλήπτη

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ο Έλεγχος για τα παραπάνω θα ασκείται από τις Αστυνομικές και τις Κτηνιατρικές Αρχές προέλευσης και προορισμού.