Οδηγίες από ΚΕΟΣΟΕ για τον ΕΦΚ στο κρασί

Ψηφιακά και έως 15/01/19 η υποβολή δηλώσεων Παραγωγής και Εμπορίας Οίνων

Με αφορμή το πλήθος ερωτημάτων που υποβάλλονται από τα μέλη για τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί, η ΚΕΟΣΟΕ θα προγραμματίσει εφόσον κριθεί αναγκαίο ημερίδα ενημέρωσης με την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων στα γραφεία της μετά τις 11 Ιανουαρίου 2016.

Ωστόσο, ανακύπτουν άμεσα ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης, αφού ο ΕΦΚ εφαρμόζεται από 1/1/2016.

Από τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην ΚΕΟΣΟΕ κατόπιν επικοινωνίας με την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων προκύπτουν οι εξής οδηγίες:

 • Διαδικαστικά και ανεξάρτητα εάν ένα οινοποιείο έχει συστημένη φορολογική αποθήκη για άλλο σκοπό (στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει τροποποίηση της φορολογικής αποθήκης), κάθε οινοποιείο θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα του υπουργείου Οικονομικών ICISNET, προκειμένου να πιστοποιηθεί και να προβαίνει σε πράξεις μέσω του συστήματος, όταν τα προϊόντα του οινοποιείου τίθενται σε ανάλωση.
  Η εγγραφή του οινοποιείου στο ICISNET γίνεται με τους κωδικούς τους TAXIS NET, στο πεδίο Εγγραφή ή πιστοποίηση και κατόπιν αίτηση εγγραφής.
 • Μέχρι την σύσταση φορολογικής αποθήκης για τα προϊόντα (κρασιά) που τίθενται σε ανάλωση (χονδρικές, λιανικές πωλήσεις …) το οινοποιείο εκδίδει ηλεκτρονικά στο ICISNET Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) ανά ημερομηνία και όχι ανά παραστατικό και, στη συνέχεια καταβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. άμεσα, ηλεκτρονικά με το κλείσιμο της ημέρας.
 • Όταν θα συσταθεί Φορολογική Αποθήκη (έως 30/4/2016), ο χώρος λιανικών πωλήσεων του οινοποιείου θα μείνει εκτός Φορολογικής Αποθήκης. Για κάθε μεταφορά οίνων από την Φορολογική Αποθήκη (Φ.Α.) στο χώρο λιανικών πωλήσεων, που σημαίνει ότι οι οίνοι τίθενται σε ανάλωση, εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση με Δ.Ε.Φ.Κ. για τις πωλήσεις στο τέλος του μηνός και ο Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται στις 25 του επόμενου μηνός από την έξοδο από την Φ.Α.
  Παράλληλα εκδίδεται συγκεντρωτική Δ.Ε.Φ.Κ. και για τις χονδρικές πωλήσεις ανά μήνα και ομοίως όταν έχει συσταθεί φορολογική αποθήκη ο Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται στις 25 του επομένου από την έξοδο από την Φ.Α. μηνός.
 • Δεν απαιτείται αλλαγή του προγράμματος έκδοσης των παραστατικών (Τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής κλπ.) ώστε να εμφαίνεται διακεκριμένα στο παραστατικό ο Ε.Φ.Κ.
  Ο Ε.Φ.Κ. δηλώνεται και καταβάλλεται πάντοτε μόνο με Ε.Δ.Φ.Κ.
 • Στα ενδιάμεσα προϊόντα (άνω των 15% VOL) δεν προστίθεται Ε.Φ.Κ. 0,20 €/lt που αφορά τους απλούς οίνους.
 • Όσον αφορά τις καταστροφές προϊόντων εντός Φ.Α. (ελαττωματικά προϊόντα, σπάσιμο φιαλών κλπ) εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του ν. 2960/01 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας).
 • Για τις αυτοπαραδόσεις (δώρα, αναλώσεις εντός του οινοποιείου κλπ) δηλώνεται και καταβάλλεται Ε.Φ.Κ.
 • Οι εγγυήσεις για σύσταση Φ.Α. θα πρέπει να υποβληθούν κατά την διαδικασία σύστασης της Φορολογικής Αποθήκης και όχι από 1/1/2016.
 • Η Γενική Δ/νση Τελωνείων δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση για το πως αντιμετωπίζονται οι διαδικασίες φασόν οινοποίησης ή εμφιάλωσης εντός φορολογικής αποθήκης, εάν δηλαδή και ο λήπτης φασόν υπηρεσιών, υποχρεούται να συστήσει Φ.Α. εντός Φορολογικής Αποθήκης του παρέχοντος υπηρεσίες φασόν οινοποιείου.
 • Σκόπιμο είναι τα οινοποιεία που έχουν υποχρέωση να συστήσουν Φ.Α. (παραγωγή άνω των 1000 HL), αλλά και τα οινοποιεία που επιθυμούν να συστήσουν Φ.Α. (κάτω των 1000 HL), να υποβάλλουν αίτηση σύστασης φορολογικής αποθήκης πριν την 31η Ιανουαρίου 2016, ώστε να μην γίνει άμεσα απαιτητός ο ΕΦΚ με την υποβολή της Δήλωσης Αποθεμάτων, έτσι όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών.
 • Επιπλέον της επιβάρυνσης με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 0,20 €/lt, υπολογίζονται και κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ (τέλος υπέρ Τελωνείων), 4% επί του ΕΦΚ. Στην κράτηση αυτή προστίθεται επιπλέον τέλος χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού ΟΓΑ 20%. Η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται σε 4,096% επί των 0,20 €/lt, δηλαδή 0,008192 €, επιβάρυνση που πρέπει να προστεθεί στην τιμή του προϊόντος.