Το 13,5% βάση για το πριμ υγρασίας στις προπωλήσεις βάμβακος

-Διαφήμιση-

Κλιμακωτή πριμοδότηση του σύσπορου βάμβακος με υγρασία χαμηλότερη του 13,5% και, αντίστοιχα, «ποινή» απομείωσης της τιμής σε περίπτωση που η υγρασία ξεπερνά το προαναφερόμενο ποσοστό προβλέπει, μεταξύ άλλων, το υπόδειγμα σύμβασης για τις προπωλήσεις βάμβακος στο οποίο έχει καταλήξει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε σχετική εγκύκλιο την οποία υπογράφει ο απερχόμενος υφυπουργός, Βασίλης Κόκκαλης, γίνεται μάλιστα αναφορά και στα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία θα συμφωνούν, μέσω των συμβάσεων, εκκοκκιστές και παραγωγοί. Έτσι, ως βάση (για την αύξηση ή, αντίστοιχα, τη μείωση της συμφωνημένης τιμής αγοράς του σύσπορου) προτείνεται για τις ξένες ύλες το 3%, για την απόδοση σε ίνες το 34% και για το μήκος της ίνας τα 28,50 mm ενώ το χρώμα του παραδιδόμενου προϊόντος θα πρέπει να είναι λευκό (σε περίπτωση που είναι π.χ. ελαφρώς κόκκινο, γκρι ή υποβαθμισμένο θα υπάρχει και αντίστοιχη μείωση της τιμής).

Τονίζεται ότι οι προπωλήσεις βάμβακος είναι προαιρετικές ενώ αναφέρονται τόσο οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι, όσο και οι ρήτρες για ενδεχόμενη αθέτηση των συμφωνηθέντων. Για παράδειγμα, ο αγοραστής αναλαμβάνει να εξοφλήσει την αξία του παραδιδόμενου προϊόντος (το οποίο πληροί τις προκαθορισμένες ποιοτικές προδιαγραφές) εντός συγκεκριμένου χρονικό διαστήματος. Εφόσον το διάστημα αυτό παρέλθει θα καθίσταται (ο αγοραστής) υπερήμερος και θα πρέπει να καταβάλλει στον παραγωγό, πέραν της αξίας, τους αναλογούντες τόκους οι οποίοι θα υπολογίζονται με προκαθορισμένο επίσης επιτόκιο.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο για τις προπωλήσεις βάμβακος