Ενίσχυση εξωστρέφειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ηπείρου μέσω της δράσης e-business – Έως 29/6 οι αιτήσεις

Aνθεκτικός o κλάδος τροφίμων και ποτών στη διάρκεια της κρίσης σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας

Μέχρι τις 29 Ιουνίου θα έχουν την δυνατότητα οι μικορμεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης στη δράση «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)». Βασικός στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η δράση αφορά ενίσχυση Μικρών, Πολύ Μικρών, Μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

· Μεταποίηση προιόντων πρωτογενούς τομέα

· Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία

· Υγεία και ευεξία

για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α.

Η πρόσκληση, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 3,4 εκατ. ευρώ, άνοιξε την Τρίτη 24 Απριλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 29 Ιουνίου. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε τρεις βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες: 

  1. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
  2. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  3. Προβολή, προώθηση, δικτύωση

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση