Στα 57,163 δισ. ευρώ οι δαπάνες του νέου κρατικού πρoϋπολογισμού του 2020

Στα 57,163 δισ. ευρώ οι δαπάνες του νέου κρατικού πρoϋπολογισμού του 2020
-Διαφήμιση-

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε 57,163 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 772 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιονομική βάση στα 51,163 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,272 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019.

Αναλυτικότερα οι προβλέψεις για την εξέλιξη των βασικών κατηγοριών δαπανών του νέου προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθες:

* Παροχές σε εργαζομένους

Οι δαπάνες παροχών σε εργαζομένους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 13.390 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 389 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται στους κάτωθι παράγοντες:

  • στην αύξηση των τακτικών αποδοχών κατά 129 εκατ. ευρώ που αφορά κυρίως τις μισθολογικές ωριμάνσεις του εν ενεργεία προσωπικού,
  • στην αύξηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και λοιπών ασφαλιστικών φορέων κατά 325 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ποσοστού των εργοδοτικών εισφορών του ΕΦΚΑ από 10% για το 2019 σε 13,33% το 2020, και
  • στη μείωση κατά 65 εκατ. ευρώ των πρόσθετων αποδοχών, οι οποίες εμφανίστηκαν αυξημένες στο έτος 2019, κυρίως λόγω της διενέργειας των εκλογικών διαδικασιών.

* Κοινωνικές Παροχές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 134 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 126 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση του 2019, κυρίως λόγω της αυξημένης χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης εντός του 2019.

* Μεταβιβάσεις

Οι δαπάνες για τις μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 27.844 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2019, λόγω της επανεκτίμησης των πραγματικών δαπανών του ΟΠΕΚΑ και της επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ, καθώς και της κατάργησης του ΕΚΑΣ. Αντίθετα αυξητικά προβλέπεται να κινηθούν οι αποδόσεις προς στους ΟΤΑ και οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συμπαρασύρονται από τις αυξητικές εκτιμήσεις του ΑΕΠ.

* Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Η προβλεπόμενη δαπάνη για το έτος 2020 ανέρχεται σε 968 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 486 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019. Η μείωση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας εξορθολογισμού της διαχείρισης των σχετικών πιστώσεων, μετά από κοινή προσπάθεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματικά παρατηρούμενη υποεκτέλεση των δαπανών της κατηγορίας αυτής. Πιστώσεις που θα απαιτηθούν στην εν λόγω και σε άλλες κατηγορίες δαπανών θα καλυφθούν από το Ειδικό Αποθεματικό που θεσμοθετήθηκε για τη διαχείριση δαπανών με στοιχεία αβεβαιότητας (σε ό,τι αφορά το ύψος ή τον χρόνο πραγματοποίησης), με τη συνεργασία Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και Υπουργείων στη διάρκεια του έτους.

* Επιδοτήσεις

Η προβλεπόμενη δαπάνη για το έτος 2020 ανέρχεται σε 89 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 136 εκατ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση για το 2019, κυρίως λόγω της κάλυψης της δαπάνης των άγονων γραμμών από το ΠΔΕ.

* Τόκοι

Η εκτίμηση για τις δαπάνες τόκων σε ακαθάριστη δημοσιονομική βάση, ανέρχεται σε 6.000 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση για το 2019.

* Λοιπές Δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κυρίως η πρόβλεψη της δαπάνης ύψους 70 εκατ. ευρώ για επιστροφές ανεκτέλεστων προγραμμάτων στην ΕΕ.

* Πιστώσεις υπό κατανομή

Στην κατηγορία αυτή περιλήφθηκαν οι δαπάνες του ΠΔΕ ύψους 6.750 εκατ. ευρώ, το τακτικό και το ειδικό αποθεματικό, οι υπό κατανομή πιστώσεις για τους ΟΚΑ, οι πιστώσεις για τις προγραμματισμένες νέες προσλήψεις σε φορείς της κεντρικής διοίκησης, καθώς και οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση της ροής προσφύγων και μεταναστών. Η πρόβλεψη για το σύνολο της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε 8.245 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή θα υπάρχει πλέον το νέο ειδικό αποθεματικό που προαναφέρθηκε.

* Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Η προβλεπόμενη δαπάνη, λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές παραλαβές των εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα ανέλθει στα 421 εκατ. ευρώ.

Ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κεντρικής Διοίκησης Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2019 και 2020* (σε εκατ. ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

Φορέας Κεντρικής Διοίκησης

 

2019

2020

 

 

Εκτιμήσεις

Προβλέψεις

 

1

Προεδρία της Δημοκρατίας

Ταμειακό Σύνολο

4

4

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

4

4

 

ΠΔΕ

 

 

 

2

Βουλή των Ελλήνων

Ταμειακό Σύνολο

143

141

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

142

140

 

ΠΔΕ

1

1

 

3

Υπουργείο Εσωτερικών

Ταμειακό Σύνολο

2.926

2.998

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

2.737

2.786

 

ΠΔΕ

189

212

 

4

Υπουργείο Εξωτερικών

Ταμειακό Σύνολο

285

266

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

273

255

 

ΠΔΕ

12

11

 

5

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ταμειακό Σύνολο

3.538

3.397

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

3.498

3.383

 

ΠΔΕ

40

14

 

6

Υπουργείο Υγείας

Ταμειακό Σύνολο

4.041

3.859

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

3.981

3.799

 

ΠΔΕ

60

60

 

7

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ταμειακό Σύνολο

572

533

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

558

510

 

ΠΔΕ

14

23

 

8

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ταμειακό Σύνολο

5.369

5.463

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

4.851

4.953

 

ΠΔΕ

518

510

 

9

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ταμειακό Σύνολο

396

335

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

351

300

 

ΠΔΕ

45

35

 

10

Υπουργείο Οικονομικών

Ταμειακό Σύνολο

726

748

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

722

722

 

ΠΔΕ

4

26

 

11

Υπουργείο Οικονομικών – Γενικές Κρατικές Δαπάνες

Ταμειακό Σύνολο

8.468

8.945

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

8.468

8.945

 

ΠΔΕ

 

 

 

12

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ταμειακό Σύνολο

1.030

1.071

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

309

269

 

ΠΔΕ

721

802

 

13

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ταμειακό Σύνολο

635

661

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

85

91

 

ΠΔΕ

550

570

 

14

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ταμειακό Σύνολο

20.274

19.892

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

19.934

19.472

 

ΠΔΕ

340

420

 

15

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ταμειακό Σύνολο

2.307

2.420

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

176

159

 

ΠΔΕ

2.131

2.261

 

16

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ταμειακό Σύνολο

1.968

2.001

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

655

534

 

ΠΔΕ

1.313

1.467

 

17

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ταμειακό Σύνολο

402

407

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

336

267

 

ΠΔΕ

66

140

 

18

Υπουργείο Τουρισμού

Ταμειακό Σύνολο

51

70

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

37

37

 

ΠΔΕ

14

33

 

19

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ταμειακό Σύνολο

2.470

2.470

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

2.365

2.365

 

ΠΔΕ

105

105

 

20

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ταμειακό Σύνολο

124

192

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

97

132

 

ΠΔΕ

27

60

 

21

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Ταμειακό Σύνολο

21

20

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

21

20

 

ΠΔΕ

 

 

 

22

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Ταμειακό Σύνολο

28

27

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

28

27

 

ΠΔΕ

 

 

 

23

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Ταμειακό Σύνολο

19

19

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

19

19

 

ΠΔΕ

 

 

 

24

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Ταμειακό Σύνολο

36

35

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

36

35

 

ΠΔΕ

 

 

 

25

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Ταμειακό Σύνολο

11

10

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

11

10

 

ΠΔΕ

 

 

 

26

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ταμειακό Σύνολο

11

11

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

11

11

 

ΠΔΕ

 

 

 

27

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Ταμειακό Σύνολο

43

42

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

43

42

 

ΠΔΕ

 

 

 

Ι

Ταμειακό Σύνολο μη χρηματοοικονομικών δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού

55.895

56.037

 

 

 

 

 

 

 

Α

Σύνολο δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού

49.745

49.287

 

Ι

Πρωτογενείς δαπάνες

44.500

44.786

 

 

εκ των οποίων:

 

 

 

 

Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και παράλληλες δαπάνες Δημοσίου Χρέους

40

40

 

 

Αγορές οπλικών συστημάτων από εξοπλιστικά προγράμματα

518

530

 

 

Καταπτώσεις εγγυήσεων (σε ακαθάριστη βάση)

385

689

 

ΙΙ

Τόκοι

5.244

4.500

 

Β

Σύνολο ΠΔΕ

6.150

6.750

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθνικολογιστικές προσαρμογές1

-497

-1.126

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA

56.391

57.163

 

 

* Στις εκτιμήσεις δαπανών των Υπουργείων 2019 περιλαμβάνονται δαπάνες που καλύφθηκαν από το αποθεματικό, εγγραφές σε ύψος δαπανών και δαπάνες για μεταναστευτικές ροές. Κατά συνέπεια το ύψος των εκτιμώμενων δαπανών έτους 2019 δεν είναι συγκρίσιμο με τις προβλέψεις προϋπολογισμού 2020. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, δεν υπολογίζονται στο κατά πρόγραμμα πρωτογενές πλεόνασμα και δεν είχαν αποτιμηθεί με ακρίβεια μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

1 Εθνικολογιστικές προσαρμογές: (+) μείωση δαπανών / (-) αύξηση δαπανών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-