Αειφορική ΑΕ: Λύσεις και συμβουλές για όλους τους τομείς της αγροδιατροφής

Βασικά όπλα στη φαρέτρα η πολυετής πείρα, η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και οι σχέσεις εμπιστοσύνης

Η Αειφορική ΑΕ ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων, καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων υποστήριξης και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο.

Απευθύνεται κυρίως σε φορείς που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, μέσω του κεντρικού καταστήματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και του υποκαταστήματος που βρίσκεται στη Λαμία.

Έχοντας ως αρχή την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και με εφόδιο την εμπειρία για πάνω από 20 χρόνια, η εταιρεία προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες παραγωγών και επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς αυτής δραστηριότητάς της, η Αειφορική ΑΕ έχει εμπλακεί σε διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα και δράσεις, προσφέροντας λύσεις για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο και χτίζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, όπως φορείς και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, πιστοποιητικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτοντας υψηλά καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, η Αειφορική ΑΕ αναλαμβάνει υπηρεσίες όπως:

Πιλοτικές Δράσεις / Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

• Η υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμογών ευφυούς γεωργίας.

• Η υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων εκτίμησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Ανθρακικό Αποτύπωμα CO2-eq) σε καλλιέργειες και στον μεταποιητικό κλάδο των αγροτικών προϊόντων.

• Η υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή», με στόχο την προσαρμογή της γεωργίας για τον μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

• Η υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας».

• Ο σχεδιασμός, η υποβολή, η παρακολούθηση και η διαχείριση χρηματοδοτούμενων δράσεων στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και στη μεταποίηση.

• Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή εξειδικευμένων ιδιωτικών προτύπων και πρωτοκόλλων καλλιεργειών και αγροτικών προϊόντων.

• Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

• Η εκπόνηση σχεδίων αναγνώρισης νέων Ομάδων Παραγωγών & επιχειρησιακών προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών.

• Οι έρευνες αγοράς και οι ενέργειες προώθησης προϊόντων.

Συστήματα Ποιότητας Πρωτογενούς Παραγωγής & Ασφάλειας Τροφίμων

• Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική και ζωική παραγωγή (AGRO 2 & AGRO 3).

• Πρωτόκολλα ορθής γεωργικής πρακτικής GLOBALGAP, TNC.

• Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000, BRC, IFS, SQF2000, FSSC 22000.

• Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Γεωργικές Συμβουλές

• Μέσω του Υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», οι γεωργοί – κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν παροχής γεωργικών συμβουλών.

• Τα οφέλη που προκύπτουν από τον θεσμό των γεωργικών συμβούλων περιλαμβάνουν την καλύτερη διαχείριση των εισροών της καλλιέργειας σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης.

• Η Αειφορική, ως εγκεκριμένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών από τον
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (αρ. μητρώου: ΑΦ 1025) στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας & Στερεάς Ελλάδας και διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή γεωργικών συμβουλών, κατευθύνει κατάλληλα τους ωφελούμενους παραγωγούς για την πλήρη αξιοποίηση του Υπομέτρου 2.1 του ΠΑΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί/κτηνοτρόφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα στελέχη της Αειφορική ΑΕ στα τηλέφωνα 2316004580 για το γραφείο Θεσσαλονίκης και 2231024291 για το γραφείο Λαμίας, καθώς και στα email [email protected] & [email protected] ή
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.aeiforiki.gr.

Μέτρο 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»

Υπο-Μέτρο 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»