Με τους αγρότες κάνει ντεμπούτο η ψηφιακή απονομή σύνταξης

Προϋπόθεση να έχουν συνεχόμενο χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ, στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Άτλας» οι αιτήσεις

Aπό τους αγρότες που έχουν συνεχόμενο χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ και από όσους διεκδικούν συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου συνταξιούχου ξεκινά εντός του Ιουνίου η εφαρμογή της νέας διαδικασίας ψηφιακής απονομής συντάξεων.

Πρόκειται βέβαια, όπως σχολιάζουν στην «ΥΧ» ειδικοί της ασφάλισης, για δύο σχετικά «εύκολες» κατηγορίες, όπου το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί δίχως σημαντικά προσκόμματα. Ειδικά για τους υποψήφιους συνταξιούχους του ΟΓΑ, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ο ασφαλιστικός χρόνος από το 1998 και μετά είναι ήδη ψηφιοποιημένος και καταχωρισμένος στο σύστημα, οπότε η διαδικασία είναι δυνατόν να προχωρήσει άμεσα, σε αντίθεση με τον αν συντρέχει π.χ. διαδοχική ασφάλιση.

Οι εν δυνάμει συνταξιούχοι λόγω γήρατος του ΟΓΑ με χρόνο ασφάλισης μόνο στον ΟΓΑ (ή στον ΕΦΚΑ με καθεστώς ΟΓΑ από το 2017 και μετά) υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 12.000 σε ένα σύνολο περίπου 15.000 αγροτών που αιτούνται συνταξιοδότησης σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, αυτοί που δικαιούνται συντάξεις χηρείας μετά από θάνατο συνταξιούχου υπολογίζονται σε 34.000, οπότε το σύνολο των συνταξιούχων που μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα διαδικασία ανέρχεται σε 46.000.

Και οι εκκρεμείς από 1/1/2017 αιτήσεις

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη σχετική υπουργική απόφαση, μπορούν να επανυποβληθούν ηλεκτρονικά και αιτήσεις των δύο παραπάνω κατηγοριών που εκκρεμούν από τον Ιανουάριο του 2017, δηλαδή από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, κατόπιν πρόσκλησης του ταμείου τους, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας και την ημερομηνία της αρχικής υποβολής, ώστε να προσδιοριστούν τα αναδρομικά που δικαιούνται.

Πάντως, στην περίπτωση των υποψήφιων συνταξιούχων με χρόνο ασφάλισης αποκλειστικά στον ΟΓΑ αυτές οι εκκρεμείς αιτήσεις, όπως και πάλι αναφέρουν στην «ΥΧ» ειδικοί, είναι ελάχιστες.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι σε δύο μήνες από τώρα το 40% των νέων αιτήσεων για συνταξιοδότηση να διεκπεραιώνεται ψηφιακά και μέχρι το τέλος του 2021 το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 85%. Η πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο και με τη λήξη της (σε διάστημα τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης), θα πραγματοποιηθεί απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων που θα εκδοθούν.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, διακόπτεται η χορήγηση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.

Πώς θα τρέξει η διαδικασία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «Άτλας» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών taxisnet και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα κατά την αυθεντικοποίηση, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τη διόρθωση των προσωπικών τους στοιχείων στο Μητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ».

Στη συνέχεια, συμπληρώνουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται ανάλογα με το είδος του αιτήματος στην αίτηση και προχωρούν στην υποβολή της. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ενώ πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, εφόσον απαιτούνται, λαμβάνονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση από τον δικαιούχο. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ζητηθεί από τον δικαιούχο να προσέλθει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ σε περίπτωση αίτησης από δικαστικό συμπαραστάτη ή σε περίπτωση που εν γένει δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στο e-mail του δικαιούχου απευθείας η απόφαση

Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα μεταβίβασης κύριας σύνταξης αιτία θανάτου του συνταξιούχου και απονομής γήρατος σε δικαιούχους του τ. ΟΓΑ χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης θα εκδίδονται, σύμφωνα με την απόφαση, αυτόματα μέσω της υπηρεσίας «Άτλας».

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της απόφασης και οι διατάξεις βάσει των οποίων δεν είναι δυνατή η απονομή της σύνταξης. Κάθε απόφασή του θα γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/αντίκλητός του στην ηλεκτρονική αίτησή του.

Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής «Άτλας» και αναγράφεται στην απόφαση. Αναρτάται, επίσης, στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης που του κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Όσον αφορά τα αιτήματα απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Άτλας» μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία της ψηφιακής απονομής κατόπιν πρόσκλησης των δικαιούχων και την υποβολή νέας αίτησης, στην οποία θα καταχωρίζεται και η ημερομηνία αρχικής υποβολής για τον υπολογισμό των αναδρομικών που οφείλονται.