«Αγροτικές εκμεταλλεύσεις» πλέον οι Ομάδες Παραγωγών με φορολογικά αλλά και επενδυτικά οφέλη

Αλλαγές στον ορισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης που πλέον θα συμπεριλαμβάνει και τις Ομάδες Παραγωγών προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης» που έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, με το άρθρο 34, επικαιροποιείται ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών [όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 397/18235/16.2.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 601)]. Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα στις Ομάδες Παραγωγών που υλοποιούν επενδύσεις ή παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος των μελών τους αγροτών, να αντιμετωπίζονται ως γεωργική εκμετάλλευση και όχι ως επιχείρηση του δευτερογενούς ή του τριτογενούς τομέα, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν την αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση.

Επιπλέον, με το άρθρο 35 ρυθμίζεται η εξομοίωση των Ομάδων Παραγωγών που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α΄ 52) με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτών. Συγκεκριμένα επιχειρείται όσες Ομάδες Παραγωγών υλοποιούν επενδύσεις ή παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος των μελών τους, να αντιμετωπίζονται ως γεωργική εκμετάλλευση και όχι ως επιχείρηση του δευτερογενούς ή του τριτογενούς τομέα, προκειμένου να μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Τα σχετικά άρθρα έχουν αναλυτικά ως εξής:

Άρθρο 34

Επικαιροποίηση ορισμού αγροτικής εκμετάλλευσης – Τροποποίηση περ. δ) παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3874/2010

 Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), περί ορισμών, προστίθεται η φράση «ή στην περίπτωση των Ομάδων Παραγωγών, των προϊόντων που παράγουν τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών», και η περ. δ διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ). Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται, εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση, μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η μονάδα ή στην περίπτωση των Ομάδων Παραγωγών, των προϊόντων που παράγουν τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων), η υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW και η λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων.»

Άρθρο 35

Ρυθμίσεις για τις Ομάδες Παραγωγών – Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 3874/2010

Στον ν. 3874/2010 (Α΄ 151) προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α Ρυθμίσεις για τις Ομάδες Παραγωγών 1. Κάθε Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος των μελών της, εξομοιώνεται με την αγροτική εκμετάλλευση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτήν, ανεξάρτητα από την αξιοποίηση γεωργικής γης ή την εκτροφή παραγωγικών ζώων και μελισσοσμηνών. Ως προς την ΟΠ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως προς την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σε περίπτωση αγοράς γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και ως προς την ηλεκτροδότησή τους με αγροτικό ρεύμα.

  1. Κάθε ΟΠ ελέγχεται ετησίως από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της, ως προς την τήρηση της υποχρέωσης εγγραφής της στο ΕΜΑΣ, και μια φορά ανά τριετία, ως προς την τήρηση της υποχρέωσης λειτουργίας της αποκλειστικά προς όφελος των μελών τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.
  2. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζεται η διαδικασία εξομοίωσης της ΟΠ με την αγροτική εκμετάλλευση και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 1.

   β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τους ελέγχους σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων των ΟΠ, σύμφωνα με την παρ. 2, ιδίως η συγκρότηση επιτροπών ελέγχου, τα αρμόδια όργανα και οι διοικητικές διαδικασίες, καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις.».