Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Με την τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνωρίζονται ειδικά φορολογικά και άλλα προνόμια για το ποσό επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, με στόχο την τόνωση της ρευστότητας και οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων της επιστροφής προσώπων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

Αναλυτικά το άρθρο 2 της τροπολογίας ορίζει τα εξής:

Άρθρο 2

Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά
στη γεωργία

Το ποσό επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 4Β του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου που χρησιμοποιείται, αποκλειστικά, στη γεωργία, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας εδώ.