Αλλάζουν όλα με την έκδοση ΑΦΜ και τις μεταβολές στοιχείων στην εφορία

Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE η ένταξη και η απένταξη αγροτών σε καθεστώς ΦΠΑ

της Φωτεινής Μακρή, λογίστριας – φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

Μετά και την έκδοση της ΠΟΛ 11347/2022, οι φορολογούμενοι, μεταξύ αυτών και οι αγρότες, δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται το Τμήμα Μητρώου της εφορίας τους, εφόσον η έκδοση ΑΦΜ και οι όποιες μεταβολές στοιχείων γίνονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και, ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχετικές δηλώσεις «υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» για όσες διαδικασίες είναι ενταγμένες στην εφαρμογή. Σημειώνεται πως η υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων για διαδικασίες που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE, βάσει των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1123/30-04-2014 (Β’ 1220) και Α.1213/10-09-2021 (Β’ 4272) αποφάσεων, γίνεται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη ψηφιακή πύλη […]».

Μέσω… βιντεοκλήσης

Όπως αναφέρεται στην ίδια εγκύκλιο, «τα φυσικά πρόσωπα, τόσο για τη διαδικασία της απόδοσης ΑΦΜ, όσο και για τη διαδικασία της μεταβολής των ατομικών τους στοιχείων, δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας myAADElive, πραγματοποιώντας βιντεοκλήση. Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την υπηρεσία myAADEIive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή να μεταβάλει τα στοιχεία του, επικοινωνεί με τη φορολογική διοίκηση, κατόπιν ραντεβού, μέσω βιντεοκλήσης. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει για δέκα έτη στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ελέγχου».

Σε περιπτώσεις που κατά την είσοδο στις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών TAXISnet δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος λόγω προβλήματος στα στοιχεία Μητρώου, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου με αυτοπρόσωπη παρουσία από την αρμόδια ΔΟΥ.

Τέλος, στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, υποβάλλεται και εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, είτε κατά τα οριζόμενα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Ποιες διαδικασίες γίνονται μέσω της εφαρμογής

Μεταξύ άλλων, ο διαδικασίες που υλοποιούνται μέσω της myAADE «Τα αιτήματά μου» είναι:

✱ Απενεργοποίηση ΑΦΜ.

✱ Απόδοση ΑΦΜ.

✱ Διακοπή εργασιών.

✱ Αποστολή δικαιολογητικών.

✱ Ένταξη-απένταξη αγρότη ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

✱ Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και οντοτήτων, αλλά και έναρξη αλλοδαπών μη φυσικών προσώπων.

✱ Ενεργοποίηση ή αναβίωση ΑΦΜ νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

✱ Έναρξη, μεταβολή, διακοπή υπό ίδρυσης επιχείρησης.

✱ Επανεκτύπωση βεβαιώσεων μητρώου.

✱ Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου κ.ά.

Σημειώνεται ότι από 27-09-2021 με την ΠΟΛ Α1221 τα έντυπα του Μητρώου άλλαξαν και πλέον χρησιμοποιούνται το Δ210 Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων και το Δ211 Έναρξης, Μεταβολής, Διακοπής Εργασιών Επιχείρησης. Κατ’ εξαίρεση, οι αγρότες για την ένταξή, καθώς και την απένταξη τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών υποβάλλουν το έντυπο Μ0 «Αίτηση». Υπενθυμίζεται ότι με την εγκύκλιο Ε2054/2022 έχει καταργηθεί η προσκόμιση στη ΔΟΥ απογραφικής δήλωσης ΕΦΚΑ (δηλαδή η έναρξη στην ασφάλιση). Σημαντικό είναι, επίσης, ότι ο φορολογούμενος μπορεί να εκδώσει ΑΦΜ από οποιαδήποτε εφορία.

Συγκεκριμένα, «παρέχεται πλέον η δυνατότητα απόδοσης ΑΦΜ σε φυσικό πρόσωπο από οποιαδήποτε ΔΟΥ, ανεξαρτήτως της διεύθυνσης κατοικίας του ή της διεύθυνσης κατοικίας του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους».

Τρικλοποδιές σε νέους αγρότες με την αναδρομική εγγραφή στον ΕΦΚΑ

Οι νέοι αγρότες που έχουν υπαχθεί στο Υπόμετρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 (3η Πρόσκληση) έχουν, όπως είναι γνωστό, την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Η υποχρέωση αυτή για την έναρξη ασφάλισης μπορεί να εκπληρωθεί είτε ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού «πακέτου» υπηρεσιών που παρέχει πλέον ο Οργανισμός, είτε με φυσική παρουσία στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ ή/και του π. ΟΓΑ.

Ωστόσο, όταν η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, έχει διαπιστωθεί ότι το σύστημα συχνά «πιάνει» από την ΑΑΔΕ –με την οποία είναι διασυνδεδεμένο– την ημερομηνία της ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών και τους ασφαλίζει αναδρομικά. Δηλαδή, ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λογίζεται αυτή της ένταξης στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Εφόσον μετατάσσονται προαιρετικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, με ημερομηνία της πληρωμής της προκαταβολής ενίσχυσης, θα πρέπει ο ΕΦΚΑ να τους ασφαλίσει με τωρινή (δηλαδή του τρέχοντος έτους) ημερομηνία.

Το πρόβλημα δεν ανακύπτει όταν η εγγραφή γίνεται στα κατά τόπους υποκαταστήματα ΕΦΚΑ, καθώς με το αντίγραφο της έναρξης εργασιών ο υπάλληλος του Οργανισμού ασφαλίζει τον αγρότη με τρέχουσα ημερομηνία.

Η αναδρομική υπαγωγή συνεπάγεται για τον νέο αγρότη ουκ ολίγα προβλήματα και συγκεκριμένα:

✱ Περισσότερες εισφορές.

✱ Προβλήματα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (MAAE). Ειδικά σε όσους δεν είχαν δηλώσει αγροτικό εισόδημα στην τελευταία φορολογική δήλωση, οπότε το σύστημα του ΜΑΑΕ τους εγγράφει ως νεοεισερχόμενους. Από τη στιγμή που προκύπτει αναδρομικά η ασφάλιση, δεν μπορούν να εκδώσουν βεβαίωση, αν δεν υπάρχει στη δήλωση γεωργικό εισόδημα.

✱ Προβλήματα με τα στοιχεία των υπεύθυνων δηλώσεων που υπάρχουν στο φάκελο του προγράμματος.

Σε περίπτωση που ένας νέος αγρότης βρεθεί σε αυτήν τη θέση, θα πρέπει εντός 30 ημερών από την έναρξη στην ασφάλιση να μεταβεί στο υποκατάστημα ΕΦΚΑ της περιοχής του μαζί με την έναρξη εργασιών, ώστε να ασκήσει ένσταση και να αλλάξει η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση.