Αν. Μάνη: Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Αν. Μάνη: Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
-Διαφήμιση-

Την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίστηκε από την ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών, σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία, ενημερώνει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Σημειώνεται ότι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ανατολικής Μάνης είναι χαρακτηρισμένες στην ως άνω Οδηγία ως ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου.

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

  • σε εξακόσια (600,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
  • σε τριακόσια (300,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση του δικαιούχου (στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού).
  • Βεβαίωση του προέδρου Τοπικής Κοινότητας του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία και πλέον διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
  • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1-31/12/2015) για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Για το λόγο αυτό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, το συντομότερο δυνατό, στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ του δήμου, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στα τηλέφωνα 2613600157, 2612600126, 2613600124 (Διεύθυνση Οικονομικού) και 2731363435 (Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Λακωνίας).

-Διαφήμιση-