Σχέδια Βελτίωσης: Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφές στους δικαιούχους με δάνειο του ΤΕΑΑ

Με τροποποιητική απόφαση (23/02/23) που υπογράφει ο υφυπουργός ΑΑΤ, Γ. Στύλιος, ανοίγει ο δρόμος της επιστροφής ποσών που είχαν παρακρατηθεί από την ενίσχυση σε δικαιούχους Σχεδίων Βελτίωσης (2017) οι οποίοι είχαν δανειοδοτηθεί από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) λόγω του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης (ΑΙΕ). Χάρη στη ρύθμιση, που έχει αναδρομική ισχύ, θα επιστραφούν χρήματα σε όσους είχε γίνει παρακράτηση χωρίς να υπάρχει λόγος. Το θέμα είχε αναδείξει η «ΥΧ», αποκαλύπτοντας διχογνωμία μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το ΑΙΕ.

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει: «Το σημείο 3.2.2 της παραγράφου 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: “3.2.2. Στις περιπτώσεις όπου το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής παρακρατείται κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου βελτίωσης κατά το ποσοστό που υπερβαίνει την ανώτατη ένταση στήριξης του Παραρτήματος ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1305/2013, λαμβάνοντας υπόψη την πηγή χρηματοδότησης (πόροι ΕΓΤΑΑ ή πόροι ΜΑΕΕ του άρθρου 58α του εν λόγω Κανονισμού)”».

Επιπλέον, χορηγείται εξάμηνη παράταση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων, καθώς σε ορισμένα η προθεσμία έληγε τον Απρίλιο.

Τέλος, γίνεται μια ρύθμιση διευκόλυνσης σε όσους έχουν ολοκληρώσει την επένδυσή τους και επιθυμούν να μειώσουν ελαφρώς το ποσό τυπικής απόδοσης της μελλοντικής τους κατάστασης, αλλά μόνο για το καλλιεργητικό τους σχήμα και τις εκτροφές μιας εκμετάλλευσης.

Με την αλλαγή, ο δικαιούχος μπορεί μεν να πέσει κάτω από το ποσό που έχει δηλώσει στη μελλοντική του κατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι κάτω από την υφιστάμενη τυπική απόδοση. Για παράδειγμα: Αγρότης μπήκε στα σχέδια με τυπική απόδοση της εκμετάλλευσής του ίση με 40.000 ευρώ. Στη συνέχεια, αγόρασε έναν ελκυστήρα 120 ίππων, ο οποίος για να δικαιολογηθεί ως επένδυση απαιτεί, σύμφωνα με μελέτη που κατέθεσε ο αγρότης, ο ίδιος να καλλιεργεί συγκεκριμένο αριθμό στρεμμάτων (και να έχει, επομένως, συγκεκριμένη τυπική απόδοση). Ο αγρότης είχε δηλώσει ότι στη μελλοντική κατάσταση θα έχει τυπική απόδοση 80.000 ευρώ και έγινε δικαιούχος ενίσχυσης.

Πριν δεν μπορούσε να πέσει κάτω από το εν λόγω ποσό. Πλέον θα μπορεί, κάνοντας τροποποίηση να πέσει κάτω από τα 80.000 ευρώ, αλλά στο φετινό ΟΣΔΕ θα πρέπει η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσής του να δικαιολογεί τα απαιτητά στρέμματα για την αγορά τρακτέρ και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί η καλλιέργειά του να πέσει σε τυπική απόδοση κάτω από τα 40.000 ευρώ.

Αναλυτικά, η τροποποίηση αναφέρει τα εξής: «Στο άρθρο 25 προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής: “16. Μετά την τελική πληρωμή ενός επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης, η οποία αφορά μόνο το καλλιεργητικό σχήμα και τις εκτροφές της εκμετάλλευσης κατά τη μελλοντική της κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει δεκτή η τροποποίηση, πρέπει από την τροποποίηση της μελλοντικής κατάστασης να μην επηρεάζεται η επιλεξιμότητα των επενδύσεων για τις οποίες έχει ληφθεί στήριξη. Σε καμία περίπτωση η τροποποιημένη τυπική απόδοση της μελλοντικής κατάστασης δεν μπορεί να υπολείπεται της τυπικής απόδοσης της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης, όπως αυτή υπολογίστηκε στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 2017”».