Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της νοθείας στο μέλι επεξεργάζεται η ΕΕ

meli

Με δεδομένο ότι η νοθεία στο μέλι αποτελεί διεθνώς το μεγαλύτερο πρόβλημα του μελισσοκομικού τομέα, ο Ούγγρος ευρωβουλευτής τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες), Norbert Erdos, κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια πρόταση ψηφίσματος, με προτάσεις για την αντιμετώπισή της. Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, το νοθευμένο μέλι ευθύνεται για τη μεγάλη μείωση των τιμών παραγωγού στις μεγάλες χώρες παραγωγής, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Κροατία και η Ουγγαρία.

«Η νοθεία επηρεάζει σχεδόν όλο το μέλι που εισάγεται στην ΕΕ και ιδιαίτερα τα προϊόντα καταγωγής Κίνας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Κίνα παράγει 450.000 τόνους μελιού ετησίως, κάτι περισσότερο δηλαδή από όλες μαζί τις μεγάλες παραγωγούς χώρες (την Αργεντινή, το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τις ευρωπαϊκές)», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Norbert Erdos.

Προτάσεις

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για πολλούς ακόμα, που αναφέρονται στην πρόταση ψηφίσματος, προτείνεται από τον ευρωβουλευτή να αυξηθεί κατά 47,8% ο προϋπολογισμός της ΕΕ για εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα –σύμφωνα με την πραγματική αύξηση του πληθυσμού των μελισσών– σε σύγκριση με το επίπεδο του 2004, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 47 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επιπλέον, καλεί την Κομισιόν να εκδώσει συστάσεις για την καθιέρωση ενός ενιαίου προγράμματος υψηλού επιπέδου βασικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στη μελισσοκομία στην ΕΕ. Θεωρεί, δε, ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσφέρουν φοροαπαλλαγές στους μελισσοκόμους, λόγω της γεωργικής και περιβαλλοντικής σημασίας του έργου τους. Τέλος, καλεί τα κράτη-μέλη να χαλαρώσουν τους αυστηρούς κανόνες για τις οδικές μεταφορές για τους μελισσοκόμους, ιδίως απαλλάσσοντάς τους από την χρήση ταχογράφου άνω των 100 χλμ., για την προώθηση της μετανάστευσης των αποικιών μελισσών.

Ζητήματα υγείας των μελισσών

Όσον αφορά τα ζητήματα υγείας των μελισσών, επισημαίνει ότι ορισμένα χωροκατακτητικά ξένα είδη, όπως το Varroa destructor, ο μικρός κάνθαρος κυψελών (Aethina tumida), η ασιατική σφήκα και η αμερικανική σηψιγονία, προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στον πληθυσμό των μελισσών στην Ευρώπη, με σοβαρή ζημία για τους μελισσοκόμους. Για τον λόγο αυτόν, το ψήφισμα που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς καλεί την Επιτροπή να εμπλέξει όλους τους σχετικούς παραγωγούς φαρμάκων στη φαρμακευτική έρευνα για τις μέλισσες και να δημιουργήσει μια κοινή πλατφόρμα, για την ανταλλαγή βέλτιστων λύσεων και φαρμάκων, με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αναγνωρίζει, δε, ότι τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων παρακολούθησης για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των μελισσών από ορισμένα κράτη-μέλη είναι σημαντικά και θα πρέπει να ανταλλάσσονται με άλλα κράτη-μέλη και με την Επιτροπή.

Καταπολέμηση νοθείας

Τέλος, όσον αφορά την αποτελεσματική καταπολέμηση της νοθείας στο μέλι, το ψήφισμα που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει πως:

– Αναμένει από τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή να υποχρεώσουν τους εξωενωσιακούς παραγωγούς μελιού που χρησιμοποιούν ανέντιμες μεθόδους, και τους ενωσιακούς συσκευαστές και εμπόρους που αναμιγνύουν σκόπιμα υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκό μέλι με νοθευμένο εισαγόμενο μέλι να συμμορφωθούν προς το δίκαιο της ΕΕ

– Καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικές διαδικασίες εργαστηριακών αναλύσεων (π.χ. δοκιμές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού), που να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των διαρκώς πιο πολύπλοκων μεθόδων νόθευσης, προκειμένου να εντοπίζονται τα κρούσματα

– Προτείνει, οι μονάδες συσκευασίας μελιού στις οποίες συσκευάζεται επίσης εισαγόμενο μέλι, να υπόκεινται σε ενωσιακή παρακολούθηση ασφάλειας των τροφίμων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

– αυτό θα επέτρεπε την εφαρμογή της ενωσιακής παρακολούθησης σε εξωενωσιακούς συσκευαστές μελιού, διευκολύνοντας έτσι τους επίσημους ελεγκτές στο να διαπιστώνουν αν έχει χρησιμοποιηθεί νοθευμένο μέλι και να εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του από την τροφική αλυσίδα

– Αναμένει ότι το μέλι θα είναι πάντα αναγνωρίσιμο, από τη στιγμή που φεύγει από την κυψέλη, και θα κατατάσσεται σύμφωνα με τη φυτική του προέλευση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εγχώριο ή για εισαγόμενο προϊόν

– Δεδομένου ότι τα μονοανθικά μέλια είναι δύσκολο να προσδιοριστούν στα κράτη-μέλη, προτείνει να προστεθεί μια περιγραφή των χαρακτηριστικών τους στη λεγόμενη «Οδηγία για το μέλι» (2001/110/ΕΚ)

– Επισημαίνει την πρακτική σημασία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να καταχωρεί όλα τα κρούσματα σαφώς νοθευμένου μελιού στον κατάλογο RASFF

– Ζητάει από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την υπαγωγή του μελιού στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

– Ζητάει από την Επιτροπή να απαγορεύσει τη διανομή μελωμάτων το συντομότερο δυνατό, καθώς το μέλι αυτό δεν περιλαμβάνει κανένα απολύτως συστατικό με βιολογική αξία

– Καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη εξέταση της ευρείας εισαγωγής μελιού από την Κίνα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1036/2016, ιδίως σε σχέση με τη λειτουργία των εταιρειών που εξάγουν μέλι από την Κίνα, και να αξιολογήσει την ποιότητα, την ποσότητα και την τιμή πώλησης του μελιού στην αγορά μελιού της ΕΕ, κ.ά.