Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων των αγροτών

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων των αγροτών

Εκπνέει στο τέλος του μήνα η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων από τους αγρότες αλλά και χιλιάδες επιχειρήσεις από τον αγροδιατροφικό κλάδο.

Η σχετική προθεσμία έχει οριστεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 ενώ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων. Σημειωτέον ότι η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων αφορά και τους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές και από φέτος θα πρέπει υποβάλλονται ηλεκτρονικά- ανεξάρτητα από το αν τα φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί μηχανογραφικά ή χειρόγραφα.

Το περιεχόμενο των καταστάσεων

Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων καταχωρούνται:

α) Ο Α.Φ.Μ. του κάθε πελάτη και του κάθε προμηθευτή.

β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.

γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.

δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή. Ε

) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές).

Τι ακριβώς καταχωρούμε στην κατάσταση πελατών

  1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση: α) Το πλήθος και η αξία των εκδοθέντων τιμολογίων και λοιπών παραστατικών που υπέχουν θέση τιμολογίων. β) Το πλήθος και η αξία των εκδοθέντων πιστωτικών τιμολογίων, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας.

2.Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου: α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης β’. β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

Τι ακριβώς πρέπει να καταχωρούμε στην κατάσταση προμηθευτών

  1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως: α) Το πλήθος και η αξία των εκδοθέντων τιμολογίων και λοιπών παραστατικών που υπέχουν θέση τιμολογίων. β) Το πλήθος και η αξία των εκδοθέντων πιστωτικών τιμολογίων, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας.
  2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Ποιες συναλλαγές εξαιρούνται και δεν καταχωρούνται

Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων δεν καταχωρούνται πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά, συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης), συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά, αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.), γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων, μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους, τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων, ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα, κοινόχρηστες δαπάνες, πωλήσεις λαχείων.

Εξαιρετικά, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη).  

Τρόπος και χρόνος υποβολής

  1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
  2. Ειδικότερα: α) Οι καταστάσεις πελατών για το έτος 2015 πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε τρίμηνο του έτους, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. β) Οι καταστάσεις προμηθευτών για το έτος 2015 πρέπει να υποβληθούν: – από τους υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν βιβλία (απλογραφικά ή διπλογραφικά), ξεχωριστά για κάθε τρίμηνο του 2015 το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. – από τους μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς επίσης και από τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, συνολικά για όλο το 2015 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.  
  3. Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, στην ιστοσελίδα www.gsis.gr. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Διασταυρώσεις, διόρθωση αποκλίσεων και εκκαθάριση Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, στο ΤΑΧISNET, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2016. Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

(Με πληροφορίες από dikaiologitika.gr)