Από 30% έως 100% για τους αγρότες η έκπτωση στην προκαταβολή φόρου

✱ Κλειδί η μείωση τζίρου μέσω των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
✱ Στο μισό πέφτει το ποσό για όσους ανήκουν στο ειδικό καθεστώς

Μερική έως και πλήρη απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους μπορούν να κερδίσουν όσοι αγρότες υπέστησαν μείωση του τζίρου τους λόγω της πανδημίας, εφόσον αυτή αποτυπώνεται στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Μάλιστα, ειδικά για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που δεν υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ, το ποσοστό της μείωσης διαμορφώνεται σε 50%.

Ήδη από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου (οπότε και τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι συντελεστές) όσοι αγρότες-δικαιούχοι του μέτρου είχαν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση λαμβάνουν στις θυρίδες τους στο Taxisnet εξατομικευμένα μηνύματα με αναλυτικές οδηγίες για την επανυποβολή της ως τροποποιητική. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής εκπνέει στις 30 Δεκεμβρίου 2020. Εξυπακούεται ότι όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά τη δήλωσή τους, θα λάβουν την εκκαθάριση του φόρου απευθείας με τη μειωμένη προκαταβολή.

Τα ποσοστά

Το ποσοστό της μείωσης της προκαταβολής συνδέεται με τη μείωση του τζίρου που υπέστη ο δικαιούχος στη διάρκεια της πανδημίας ως εξής:

 Κατά 30% για μείωση τζίρου από 5% έως 15%.

 Κατά 50% για μείωση τζίρου από 15,1% έως 25%.

 Κατά 70% για μείωση τζίρου από 25,1% έως 35%.

 Κατά 100% (δηλαδή μηδενισμός) για μείωση τζίρου που ξεπερνά το 35%.

Για τον υπολογισμό της μείωσης και τη σύγκριση λαμβάνονται υπόψη:

1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (δηλαδή μέχρι τις 31/7/2020).

2) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Να σημειωθεί ότι για τους τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31/7/2020) και η δήλωση ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31/7/2020, ενώ για τους τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου-Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31/7/2020.

Παράδειγμα

Σύμφωνα με παράδειγμα που παραθέτει σε σχετική εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ, έστω φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα που εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ πρώτου εξαμήνου 2019 80.000 ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους εμφανίζει κύκλο εργασιών 60.000 ευρώ. Η ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών είναι 25% και επομένως, με βάση τις νέες διατάξεις, δικαιούται μείωση προκαταβολής φόρου 50% για το φορολογικό έτος 2019.

Για νομικά πρόσωπα και οντότητες, καθώς και για φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων (π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ), όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απ. Βεσυρόπουλος, το ποσοστό της μείωσης ορίζεται στο 50%, δηλαδή θα καταβάλουν τη μισή προκαταβολή.

Την ίδια ακριβώς μείωση θα έχουν και όσοι μετατάχθηκαν σε κάποια από τις περιόδους σύγκρισης (από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020) από απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ σε μη απαλλασσόμενο ή και αντίστροφα.

Ποιοι κερδίζουν άμεσα πλήρη απαλλαγή

Εκτός από τις περιπτώσεις που η μείωση του τζίρου ξεπερνά το 35%, πλήρη απαλλαγή (έκπτωση 100%) από την προκαταβολή φόρου δικαιούνται και:

 Φορολογούμενοι υποκείμενοι στον ΦΠΑ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα του τριτογενούς τομέα και το τρίτο τρίμηνο του 2019 αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους. Στην έννοια του τριτογενούς τομέα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κλάδοι όπως: Μεταφορά και αποθήκευση, Υπηρεσίες Εστίασης και Παροχής Καταλύματος, Επαγγελματικές, Επιστημονικές ή Τεχνικές Δραστηριότητες, Χρηματοπιστωτικές ή Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας κ.ά. (βλ. τομείς Ζ’ έως και ΙΘ’ των ΚΑΔ 2008 που ορίζονται στην υπ’ αρ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008).

 Επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εντάσσονται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Μένουν στο 50% οι νεοεισερχόμενοι

Φυσικά πρόσωπα που για πρώτη φορά αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, δεν δικαιούνται επιπλέον έκπτωση στην προκαταβολή φόρου, όπως ρητά ορίζεται στην σχετική απόφαση. Τα εν λόγω πρόσωπα ούτως ή άλλως έχουν, ως γνωστόν, έκπτωση 50% στην προκαταβολή. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις της περ. α’ του πέμπτου εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, για τις οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται. Το πέμπτο εδάφιο αναφέρει: «Είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους». Τέλος, σε περιπτώσεις που κάποιος φορολογούμενος-δικαιούχος του μέτρου έχει ήδη εξοφλήσει το σύνολο του φόρου, η φορολογική διοίκηση αναμένεται να προβεί σε συμψηφισμό με άλλες οφειλές του.