Αποκαλυπτήρια για το ειδικό τιμολόγιο που θα κόβουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Αναλυτική εγκύκλιος για την διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης του 2017

Τη μορφή και το περιεχόμενου του ειδικού στοιχείου παράδοσης αγροτικών προϊόντων που θα εκδίδουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τις συναλλαγές τους με άλλους αγρότες του ίδιου καθεστώτος ορίζει εγκύκλιος του ΓΓ Εσόδων Γ. Πιτσιλή.

Η έκδοση του εν λόγω στοιχείου προβλέπεται από το νέο πλαίσιο για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που ορίζει ο νόμος 4410/2016 και θα προσμετράται στο όριο των 15.000 ευρώ που καθορίζει την παραμονή στο καθεστώς αυτό ή την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την εγκύλιο (ΠΟΛ 1191/2016) της ΓΓ Εσόδων, το ειδικό στοιχείο εκδίδεται αθεώρητο για κάθε παράδοση αγροτικών προϊόντων και για κάθε παροχή αγροτικών υπηρεσιών. Η αξία που αναγράφεται είναι το ποσό που πράγματι καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ, και δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Επιπλέον:

– Το ειδικό στοιχείο δεν αποτελεί δικαιολογητικό επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Η αναγραφόμενη επί του ειδικού στοιχείου αξία λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ, που αποτελεί κριτήριο για την παραμονή του εκδότη του εν λόγω στοιχείου στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή την υποχρεωτική μετάταξη του στο κανονικό καθεστώς.

– Για σκοπούς άμεσης φορολογίας, η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου αποτελεί για τον εκδότη του στοιχείου ακαθάριστο έσοδο και για το λήπτη αυτού εκπιπτόμενη δαπάνη, στην περίπτωση που ο λήπτης είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος.

– Το ειδικό στοιχείο είναι διπλότυπο και η αρίθμηση του είναι αύξουσα προοδευτική ανά έτος. Ως δικαιολογητικό παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ διαφυλάσσεται στο χρόνο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ). 6. Η ΑΥΟ ΠΟΛ.1144/20.10.2010 καταργείται.

Δείτε αναλυτικά το Υπόδειγμα Ειδικού Στοιχείου Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος