Βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση των δαπανών με σύγχρονα μηχανήματα

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά των αγροτικών παρελκομένων

γράφει ο Παναγιώτης Φωτιάδης, πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ)

Η χρήση σύγχρονων γεωργικών μηχανημάτων συμβάλλει στη βέλτιστη απόδοση και τη μείωση του χρόνου εργασίας, αφού τα νέας τεχνολογίας παρελκόμενα, με τα λογισμικά συστήματα που περιλαμβάνουν, συνδέουν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης με την εξοικονόμηση πόρων, ενώ μειώνουν τον χρόνο εργασίας

Η κατάσταση στην αγορά των αγροτικών παρελκομένων στην Ελλάδα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η αναγνώριση και η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η κατάταξη αξιολόγησης των αναγκών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ο προγραμματισμός της μελλοντικής κατάστασης, η οικονομική κατάσταση των αγροτών και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η εκπαίδευση των αγροτών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές, η οποία είναι σημαντική για την αποτελεσματική χρήση των νέων εργαλείων.

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις που επηρεάζουν την αγροτική τους δραστηριότητα, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, τις καλλιέργειες και τις έντονες κλιματικές συνθήκες.

Υπάρχουν και οι κοινές προκλήσεις για όλους τους αγρότες, οι οποίες περιλαμβάνουν την οικονομική αβεβαιότητα που συχνά αντιμετωπίζουν λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των προϊόντων, του υψηλού κόστους παραγωγής και των εκτενών επενδύσεων που απαιτούνται για τη γεωργική παραγωγή.

Οι ακραίες και μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γεωργική παραγωγή, ενώ ένα ακόμη πρόβλημα που ταλανίζει το σύνολο των αγροτών είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η δυσκολία στην εύρεση ειδικευμένων εργατών και το υψηλό κόστος εργασίας.

Τέλος, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά και η ανάγκη για ποιοτικές και αειφόρες καλλιέργειες αποτελούν συνεχείς προκλήσεις για τους αγρότες, οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν την αγροτική εκμετάλλευση ως μία επιχείρηση με παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα.

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις με επιμονή και προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές για την αύξηση της αποδοτικότητας, προκειμένου να συνεχίσουν την ανάπτυξη και την αειφορία του αγροτικού τομέα στη χώρα.

Μηχανήματα νέας τεχνολογίας

O εκσυγχρονισμός των αγροτικών παρελκομένων και η αντικατάστασή τους με μηχανήματα νέας τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών στον γεωργικό τομέα.

Η χρήση σύγχρονων γεωργικών μηχανημάτων συμβάλλει στη βέλτιστη απόδοση και στη μείωση του χρόνου εργασίας, αφού πλέον τα νέας τεχνολογίας παρελκόμενα, με τα λογισμικά συστήματα που περιλαμβάνουν, συνδέουν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης με την εξοικονόμηση πόρων, ενώ παράλληλα μειώνουν τον χρόνο εργασίας.

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και οι αισθητήρες, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες του εδάφους και τον καιρό, βοηθούν τους αγρότες στη σωστή χρήση νερού και λοιπών πόρων, αλλά και στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων.

Επιπλέον, οι σύγχρονες μέθοδοι αποθήκευσης και επεξεργασίας μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και στη διασφάλιση της διατροφικής τους αξίας.

Επενδυτικά προγράμματα

Οι επενδύσεις στους παραπάνω τομείς μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αποδοτικής γεωργίας. Όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τα συνοδεύουν, απαιτούν μια σημαντική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, ενώ δίνουν κίνητρα για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Τα μέλη της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος, που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, βρίσκονται δίπλα στον Έλληνα αγρότη και του παρέχουν όλες τις επιλογές στις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές.