Από τον Νίκο Τράγγαλο

Οι αγροτικές οργανώσεις των Copa-Cogeca παρουσίασαν τις θέσεις τους σχετικά με τη συμβουλευτική, την κατάρτιση και την ανταλλαγή γνώσεων που παρέχονται στους αγρότες από τη νέα ΚΑΠ.

Σήμερα οι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Η κατάσταση της αγοράς, οι διακυμάνσεις των τιμών, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα ΚΑΠ.

Ένα σημαντικό εργαλείο, μεταξύ των άλλων, είναι η συμβουλευτική, η οποία βοηθάει τους παραγωγούς να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και να λάβουν μέτρα που είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα για τον σκοπό τους.

Η χρηματοοικονομική υποστήριξη στην ΚΑΠ μετά το 2020 είναι ένα στοιχείο, αλλά εάν οι αγρότες δεν έχουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη για την εκτέλεση των μέτρων που θα βοηθήσουν στη διατήρηση των επιχειρήσεών τους, δύσκολα μπορούν να πετύχουν. Η επαγγελματική κατάρτιση και η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αγροτών και των συνεταιρισμών τους, τόσο σε εθνικό όσο και πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας για πολλούς τομείς.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους να συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις. Η συμβουλευτική στη νέα ΚΑΠ πρέπει να βασίζεται σε ισχυρές δομές και να υποστηρίζεται από δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση.

Ακόμα ένα ζήτημα που συνδέεται στενά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι το δίκτυο ΚΑΠ, το οποίο έρχεται να συγχωνεύσει την τρέχουσα οργανωτική δομή δύο επιπέδων, όπου συμβουλευτική, ερευνητές και άλλοι παράγοντες του γεωργικού τομέα να μπορούν να συνεργαστούν με το δίκτυο σε κάθε επίπεδο.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη δομή και στη λειτουργία του Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS), το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί στη νέα ΚΑΠ, έχοντας μια πολυ-παραγοντική προσέγγιση, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή αγροτών και συνεταιρισμών σε ερευνητικά προγράμματα, ενισχύοντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, προωθώντας τη διαδραστική καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση στη γεωργία.

www.euractiv.com