Δασικοί χάρτες: Δεκαετής αναμονή ή νομοθετικές ρυθμίσεις;

του Νίκου Χλύκα, δασολόγου – περιβαλλοντολόγου

Οι δασικοί χάρτες είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά έργα στη χώρα τα τελευταία χρόνια, το οποίο έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αν και είχε προβλεφθεί και νομοθετηθεί δεκαετίες πριν. Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η σύνταξη των δασικών χαρτών για το σύνολο της χώρας, έχει γίνει ανάρτησή τους κατά το ήμισυ και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αναρτηθεί και το υπόλοιπο 50%.

Η διαδικασία που ακολουθείται

Ο δασικός χάρτης συντάσσεται από τον μελετητή, υποβάλλεται και θεωρείται από την αρμόδια κατά τον νόμο Διεύθυνση Δασών και ακολούθως αναρτάται.

Μετά την ανάρτησή του και σε χρόνο που ορίζεται εκ του νόμου (δύο μήνες, αν και συνήθως δίδονται χρονικές παρατάσεις), υποβάλλονται οι αντιρρήσεις στις αρμόδιες ΕΠΕΑ (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων) σε ηλεκτρονική μορφή. Εντός μηνός από την ηλεκτρονική υποβολή, υποβάλλεται αναλογικός φάκελος με όλα τα στοιχεία και την τεχνική έκθεση φωτοφάνειας, εφόσον κατατεθεί στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ (Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη), το οποίο είναι συνήθως το αρμόδιο δασαρχείο.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αντιρρήσεων ολοκληρώνεται η διαδικασία και για το μέρος του δασικού χάρτη που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, προχωρά η μερική κύρωσή του με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Για το υπόλοιπο τμήμα του χάρτη ακολουθείται η εξέταση των αντιρρήσεων, η ανάρτηση των αποφάσεων, η διόρθωση του χάρτη βάσει των αποφάσεων των επιτροπών, η τελική κύρωση, με εισήγηση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Μέχρι σήμερα, με το 50% της χώρας σε ανάρτηση, έχουν υποβληθεί περί τις 180.000 αντιρρήσεις και πρόδηλα σφάλματα και έχουν εκδικαστεί 8.000. Είναι προφανές ότι με αυτούς τους ρυθμούς είναι σχεδόν αδύνατον να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο.

Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής κατάστασης, το υπουργείο προχώρησε στη σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, με ένα από τα αντικείμενά της την εξεύρεση λύσεων για την επιτάχυνση του έργου των επιτροπών και την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων. Παράλληλα, προτάθηκαν κάποια μέτρα και κάποιες λύσεις που όντως είναι στη σωστή κατεύθυνση και βοηθούν.

Στις 350.000 οι αντιρρήσεις

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει έντονος προβληματισμός, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο ο όγκος των αντιρρήσεων και, αν προσθέσουμε και την επικείμενη ανάρτηση στο υπόλοιπο 50% της χώρας και υπολογίσουμε άλλες 180.000 αντιρρήσεις, τότε πάμε σε έναν αριθμό περίπου 350.000 αντιρρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν σε ένα χρονικό διάστημα κάτω των δέκα χρόνων. Οι αντιρρήσεις επικεντρώνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

✱ Στις εκτάσεις που αναφέρονται στον χάρτη ως ΔΑ (δασικής μορφής το έτος 1945, άλλης μορφής σήμερα). Εδώ υπάρχουν οι εκτάσεις που άλλαξαν χρήση για οικιστικούς σκοπούς και οι εκτάσεις που άλλαξαν χρήση για άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Για τη δεύτερη περίπτωση, υπάρχει νόμος που δίνει το δικαίωμα εξαγοράς για τις εκτάσεις που είναι δηλωμένες στο ΟΣΔΕ, ο οποίος όμως κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ.

✱ Εκτάσεις που αναφέρονται στον χάρτη ως ΔΑ (αγροτικής μορφής το 1945, δασικής μορφής σήμερα).

✱ Εκτάσεις που αναφέρονται στον χάρτη ως ΧΧ ή ΧΑ (αγροτολιβαδικής μορφής το 1945 και σήμερα ή αγροτολιβαδικής μορφής το 1945, άλλης μορφής σήμερα).

Οι τρεις αυτές κατηγορίες καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των αντιρρήσεων. Μία λύση θα ήταν και η μείωση της ύλης των επιτροπών μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων για τις προαναφερόμενες κατηγορίες, γεγονός που θα οδηγούσε σε πολύ μικρότερο αριθμό αντιρρήσεων.