Διάλογος για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ: Γιάννης Βεβελάκης, πρόεδρος ΣΠΕΛ

Η «ΥΧ», θέλοντας να συμβάλει στη διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ, συνεχίζει την παρουσίαση απόψεων στο πλαίσιο διαλόγου, που ξεκίνησε στο προηγούμενο φύλλο. Αυτή την εβδομάδα, το ερώτημα που τέθηκε στους αρμόδιους φορείς αφορά τις εισροές και πιο συγκεκριμένα ήταν το εξής:

«Όπως προβλέπει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα στη νέα ΚΑΠ, αλλά και η στρατηγική Farm2Fork, πρέπει να προβλεφθούν δράσεις, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η μείωση της χρήσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εισροών, η βιώσιμη παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων και η εφαρμογή της αρχής «παράγουμε περισσότερα με λιγότερα». Πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί κατά τη γνώμη σας;»

Γιάννης Βεβελάκης, πρόεδρος ΣΠΕΛ
Λύσεις για λιπάσματα αποδοτικότερα και φιλικά προς το περιβάλλον

Γιάννης Βεβελάκης, πρόεδρος ΣΠΕΛ

Είναι δεδομένο ότι η σύγχρονη τάση είναι να παράγουμε περισσότερα με λιγότερα. Προς αυτή την κατεύθυνση ευθυγραμμίζονται όλες οι πολιτικές, αλλά και ο κλάδος των εισροών και ειδικότερα ο κλάδος των προϊόντων λίπανσης.

Η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» προβλέπει μείωση των απωλειών των θρεπτικών στοιχείων και όχι μείωση των ποσοτήτων στη χρήση λιπασμάτων.

Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονη μείωση της χρήσης λιπασμάτων που ξεπέρασε το 25%, ενώ σε άλλες χώρες δεν έχει παρατηρηθεί αντίστοιχη μείωση.

Συνεπώς, οριζόντιοι στόχοι για μείωση της χρήσης των λιπασμάτων θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την εγχώρια γεωργική παραγωγή, με όρους ποιότητας και ποσότητας, αλλά και τη γονιμότητα των εδαφικών πόρων της χώρας.

Αντίθετα, η παροχή κινήτρων στους παραγωγούς, μέσω των προγραμμάτων της ΚΑΠ, να εφαρμόσουν εκείνες τις καλλιεργητικές πρακτικές και τα κατάλληλα προϊόντα λίπανσης που θα αυξάνουν την αποδοτικότητα της λίπανσης θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα.

Επίσης, κατά τον σχεδιασμό των μέτρων που αφορούν τη μείωση των απωλειών των θρεπτικών στοιχείων και κατ’ επέκταση τη χρήση των λιπασμάτων είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας, όπως η μειωμένη γονιμότητα των εδαφικών πόρων, η μειωμένη περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανικό άνθρακα, η υπολίπανση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, οι εποχικές ιδιαιτερότητες, όσον αφορά την εφαρμογή και αξιοποίηση των λιπάνσεων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα (υψηλές θερμοκρασίες, μειωμένες βροχοπτώσεις, εποχιακά ξηροθερμικές συνθήκες), ο υψηλός υδροφόρος ορίζοντας.

H βιομηχανία των λιπασμάτων εργάζεται εντατικά εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη προϊόντων με νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην αύξηση των συντελεστών απόδοσης της λίπανσης (NUE).

Αυτά τα προϊόντα, τα οποία ενδεικτικά είναι λιπάσματα με αναστολείς (νιτροποίησης και ουρεάσης), λιπάσματα περικαλυμμένα, προϊόντα λίπανσης με βιοδιεγέρτες σε συνδυασμό με την εφαρμογή των αρχών της ορθολογικής λίπανσης, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών, όπως η υδρολίπανση, συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών των θρεπτικών στοιχείων και των αερίων θερμοκηπίου και ανταποκρίνονται στις αρχές της ευφυούς γεωργίας.

Ο κλάδος των λιπασμάτων προετοιμάζει ένα σύνολο λύσεων για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παραγωγού, αλλά και για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην αειφορικότητα της ελληνικής γεωργίας.

Διαβάστε ακόμα:

Διάλογος για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ: Ευθύμης Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΥ