Δικαίωσε το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε το σήμα «Μastihacare» – Απορρίφθηκε η προσφυγή της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, ο συνεταιρισμός Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου κατέθεσε ενώπιον του EUIPO αίτηση επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην ΕΕ (λεκτικό σήμα «MASTIHACARE») βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ. Tα προϊόντα για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση περιέχουν μαστίχα Χίου και υπάγονται στην κλάση 3, κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση των σημάτων, όπως είδη αρωματοποιίας, είδη κόμμωσης, αιθέρια έλαια κ.ά.

Toν Φεβρουάριο του 2019, η εξετάστρια του EUIPO απέρριψε την αίτηση, θεωρώντας ότι το εν λόγω σημείο δεν είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα διά της χρήσης. Τον Μάρτιο του 2019, ο συνεταιρισμός άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής. Στις 25 Νοεμβρίου 2019, το πρώτο τμήμα προσφυγών του EUIPO απέρριψε την προσφυγή αυτή.

Κατά της τελευταίας απόφασης, ο συνεταιρισμός άσκησε προσφυγή ακύρωσης ενώπιον του ΓΔΕΕ. Προσάπτει στο ως άνω τμήμα, πρώτον, ότι εσφαλμένα έκρινε ότι το σήμα για το οποίο ζητείται η καταχώριση είναι περιγραφικό και στερείται διακριτικού χαρακτήρα και, δεύτερον, ότι δεν αιτιολόγησε επαρκώς την απόφασή του.

Με την σημερινή του απόφαση, το ΓΔΕΕ απορρίπτει την προσφυγή του συνεταιρισμού και επικυρώνει την απόφαση του τμήματος προσφυγών.

Όσον αφορά την εκτίμηση του περιγραφικού χαρακτήρα του επίμαχου σημείου, το ΓΔΕΕ εξετάζει εάν κατά την αντίληψη τμήματος του ενδιαφερόμενου κοινού, υπήρχε αρκούντως άμεση και συγκεκριμένη σχέση μεταξύ του όρου «mastihacare» και των επίμαχων προϊόντων, δηλαδή, ότι ο όρος αυτός προσδιορίζει προϊόν που περιέχει μαστίχα Χίου και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της υγείας ή της ευεξίας.

Πρώτον, το ΓΔΕΕ επισημαίνει ότι η σημασία του όρου «mastihacare» γίνεται αμέσως αντιληπτή από τον ελληνόφωνο καταναλωτή, καθώς καταλαβαίνει τόσο το στοιχείο «mastiha», που αποτελεί μεταγραφή της ελληνικής λέξης «μαστίχα», δηλαδή, της ρητίνης που συλλέγεται από τα μαστιχόδεντρα της Χίου, παραδοσιακού προϊόντος με μεγάλη φήμη, όσο και το στοιχείο «care», που ανήκει στο βασικό λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας, που είναι κατανοητή για μεγάλο μέρος των καταναλωτών της Ένωσης, συνεπώς και της Ελλάδας και της Κύπρου.

Δεύτερον, το ΓΔΕΕ απορρίπτει το επιχείρημα του συνεταιρισμού ότι ο όρος «mastihacare» γίνεται αντιληπτός από τον ελληνόφωνο καταναλωτή ως διακριτικό σημείο το οποίο καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό προϊόντων προερχομένων από τον ίδιο.

Τρίτον, η καταχώριση του σήματος MASTIHACARE στην Ελλάδα δεν αποδεικνύει τον διακριτικό χαρακτήρα του επίμαχου σήματος. Το καθεστώς των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα αυτοτελές σύστημα, το οποίο αποτελείται από σύνολο κανόνων και έχει δικούς του σκοπούς, η δε εφαρμογή του είναι ανεξάρτητη από κάθε εθνικό σύστημα.

Bάσει των παραπάνω, το ΓΔΕΕ κρίνει ότι η σημασία του όρου «mastihacare» γίνεται αμέσως αντιληπτή από τουλάχιστον σημαντικό μέρος του ελληνόφωνου ενδιαφερόμενου κοινού ωςπεριγραφική των επίμαχων προϊόντων. Συνεπώς, ορθώς εκτίμησε το τμήμα προσφυγών ότι το εν λόγω σήμα περιέγραφε τον σκοπό και την λειτουργία των προϊόντων αυτών και ότι δεν θα μπορούσε να τύχει προστασίας ως διεθνής καταχώριση στην ΕΕ.

Τέλος, το ΓΔΕΕ υπογραμμίζει ότι το τμήμα προσφυγών αιτιολόγησε επαρκώς την απόφασή του.

Πηγή: ertnews.gr