Δωρεάν εργαλείο για τη δημιουργία επιδεικτικών παρουσιάσεων στο χωράφι

Στόχος η προώθηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών μέσω της ανταλλαγής γνώσεων

Εργαλεία, κατευθυντήριες γραμμές και βίντεο, που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να οργανώσουν επιδεικτικές παρουσιάσεις στην αγροτική τους εκμετάλλευση για την προώθηση της καινοτομίας, έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος FarmDemo, από τη συνεργασία τριών ερευνητικών προγραμμάτων.

Μέσω των AgriDemo-F2F, PLAID and NEFERTITI δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο των πιο σημαντικών στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των επιδείξεων σε αγροκτήματα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου NEFERTITI, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αναπτύχθηκε περαιτέρω και ενημερώθηκε με το πιο πρόσφατο υλικό για τη διοργάνωση εκδηλώσεων επίδειξης αγροκτημάτων, όπως είναι οι πρακτικές οδηγίες, τα εργαλεία και η έμπνευση από την πρακτική εφαρμογή.

Στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, που είναι δωρεάν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα FarmDemo, περιλαμβάνονται τα προτεινόμενα βήματα και οι στόχοι για τη σχεδίαση και την υλοποίηση επιδεικτικών παρουσιάσεων, που αποτελούν ένα από τα εργαλεία για τη μετάδοση της γνώσης και της καινοτομίας στο χωράφι.

Σύμφωνα, όμως, με τις κατευθυντήριες γραμμές δεν υπάρχει μόνο μία προσέγγιση για την επιτυχία μιας δράσης επίδειξης στον χώρο της εκμετάλλευσης. Εκτός από τα βήματα που αφορούν την προετοιμασία τόσο της ομάδας στόχου όσο και της γεωργικής εκμετάλλευσης, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

✱ Ορισμένα παραδείγματα για το πώς τα δίκτυα και τα προγράμματα αγροτών μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό των στόχων και των ομάδων στόχων της επίδειξης.

✱ Βίντεο σε αγροκτήματα επίδειξης.