Δράσεις ενίσχυσης της ελκυστικότητας της ελληνικής υπαίθρου

Η ευφυής γεωργία ανάμεσα σε αυτές

Τις δράσεις του για να διαμορφώσει ένα ελκυστικό περιβάλλον διαβίωσης για την ελληνική ύπαιθρο, συμβάλλοντας στη μείωση της ερημοποίησης των αγροτικών περιοχών και ταυτόχρονα ενισχύοντας την ανάπτυξή τους, συνεχίζει το ερευνητικό έργο PoliRuraL.

Επιδίωξή του είναι η κινητοποίηση των επιστημόνων, της κοινωνίας και των πολιτικών εκπροσώπων της, προκειμένου να συμβάλουν στη διατύπωση συστάσεων χρήσιμων για τη λήψη μελλοντικών πολιτικών αποφάσεων σχετικά με την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκε από τους Έλληνες εταίρους (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, NEUROPUBLIC, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) αξιολόγηση του εφαρμοσμένου Μέτρου 4.1 του τοπικού προγράμματος Leader 2007-2013, με τίτλο «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου».

Το μέτρο αξιολογήθηκε ως προς την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και τη συνοχή με τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολόγιων και τη διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων με συμμετοχή άνω των 45 ατόμων.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» η κα Νικολέτα Δάρρα, επιστημονική συνεργάτιδα του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και υπεύθυνη υλοποίησης του έργου, «τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή του Μέτρου 4.1 θεωρείται επιτυχημένη κατά έναν μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, οι απαντήσεις αποκάλυψαν κάποια κενά στην ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της βιο-οικονομίας (χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και άλλων πρώτων υλών) και τις πολιτικές της ΕΕ. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, κάποια από τα εμπόδια που δημιούργησαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του μέτρου οφείλονταν στην πολυπλοκότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών, στην πολυνομία, στην πολιτική αστάθεια και στις δυσμενείς επιπτώσεις της μακροχρόνιας ύφεσης. Επίσης, εξέφρασαν την ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και την προσέλκυση νεοεισερχόμενων στην ύπαιθρο».

Προώθηση της τεχνολογίας στις αγροτικές περιοχές

Άλλη μια δράση του έργου αποτελεί η διερεύνηση των κοινωνικών, τεχνολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτικών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την τοπική ανάπτυξη.

Για τον σκοπό αυτόν, διοργανώθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με τοπικούς φορείς από τον ακαδημαϊκό χώρο, τον επιχειρηματικό κόσμο, την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας (συνεταιρισμοί, σύλλογοι) από όλους τους νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη στήριξης των ευκαιριών απασχόλησης, των δημόσιων υπηρεσιών, των συγκοινωνιών, καθώς και στη συστηματικότερη ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα της περιφέρειας για την προσέλκυση πληθυσμών στην περιοχή. Επιπλέον, αναφέρθηκαν ελλείψεις στη συνδεσιμότητα και στο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας τόσο την ανάγκη για τη βελτίωση των υποδομών δικτύου όσο και την παροχή κατάλληλα οργανωμένων ευκαιριών κατάρτισης σε σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

«Ειδικότερα στον τομέα της γεωργίας, ο εκσυγχρονισμός και οι καινοτόμες πρακτικές, με ενσωμάτωση τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας, που αναπτύσσονται από τη Neuropublic, θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα και κίνητρο προσέλκυσης νέων στην περιοχή», αναφέρει η Ιωάννα Καλύβα, υπεύθυνη διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η αποφυγή αποσπασματικών δράσεων και η δημιουργία δομημένων και διασυνδεδεμένων πολιτικών μεταξύ τους, που να είναι αντιληπτές από τους άμεσα εμπλεκομένους, είναι απαραίτητες, προκειμένου να ευδοκιμήσουν. Όπως αναφέρθηκε στις συζητήσεις, συνεργατικές δράσεις μεταξύ αγροδιατροφικών μονάδων παραγωγής και μεταποίησης με φορείς επιχειρηματικότητας και τουρισμού, θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προώθηση και διαφοροποίηση των τοπικών προϊόντων, καθώς και στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Άλλα θέματα που θίχτηκαν αφορούσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας, καθώς και τη χρηματοπιστωληπτική ικανότητα για τη στήριξη τεχνολογικών επενδύσεων ευφυούς γεωργίας, ειδικά προς μικρομεσσαίες αγροδιατροφικές μονάδες. Όλες οι απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων θα ληφθούν υπόψη για τη σύσταση των προτεινόμενων πολιτικών στο τελικό στάδιο του έργου.