Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ.: Αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο της διεπαγγελματικής οργάνωσης κρέατος

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση αναγνώρισης σε εθνικό επίπεδο της διεπαγγελματικής
οργάνωσης στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ..

Με την απόφαση, την οποία υπογράφει o Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ, αποφασίζεται η αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο της διεπαγγελματικής οργάνωσης με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με τον διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. και ΑΦΜ 996658959, ΔΟΥ Δ Αθηνών, στο
τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, με έδρα το Δήμο Αθηναίων Ν. Αττικής.

Η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις αναγνώρισης του άρθρου 54
του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204). Αναγνωρίζεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
αναγνώρισης, αντιπροσωπεύει διά των μελών της το 17,36% της συνολικής
παραγωγής (μ.ο. τριετίας) και το 32,27% της μεταποίησης (μ.ο. τριετίας), στον τομέα
του αιγοπρόβειου κρέατος.

Η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ., αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή
του Καν. 1308/2013, του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), καθώς και της με αρ.
2745/328012/17-12-2019 (Β΄ 4761) Υπουργικής Απόφασης.

Η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ., εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και
άλλων συλλογικών φορέων, με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά
την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση