«Εξοικονομώ 2023»: Ποιες δαπάνες επιδοτούνται για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά

Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2024 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για υπαγωγή στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, δηλαδή μονοκατοικία ή διαμέρισμα που υφίσταται νόμιμα και χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, η οποία δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα και έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. Για κάθε δυνητικό ωφελούμενο, το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ και το οικογενειακό τα 10.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται σε 75% στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης από τον αιτούντα και σε 65% στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης σε έτερο πρόσωπο ή ενοικίασης, αντιστοίχως.

Κατηγορίες δαπανών

Στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις που αφορούν πέντε βασικές κατηγορίες δαπανών:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.

2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

5. Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home).

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα είναι και ο ΦΠΑ, που πρέπει να δηλώνεται διακριτά στα παραστατικά. Εάν οι προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, πρέπει να δηλωθεί το ποσοστό ΦΠΑ που ισχύει.

Ιδιωτική συμμετοχή

Η ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση των παρεμβάσεων μπορεί να καλυφθεί από τους δικαιούχους του προγράμματος είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με δανειακή σύμβαση (για το ποσό που επιλέγουν ή αυτό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό), είτε με συνδυασμό αυτών.

Σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του προγράμματος, για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία καλύπτει το ποσό της δανειοδότησης στο 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και στο 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης για τις ανάγκες του προγράμματος είναι σταθερό και επιδοτούμενο, σε ποσοστό 100%.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος
(https://exoikonomo2023.gov.gr/). Κατά την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο.

Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τεχνικό σύμβουλο (φυσικό πρόσωπο), με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μηχανικός, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το πρόγραμμα.

Δικαίωμα υποβολής

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) και για κάθε επιλέξιμη κατοικία είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

Κατοικία με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για τον β’ κύκλο. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως διαμέρισμα.

Φυσικό πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση στον α’ κύκλο του προγράμματος δεν έχει δικαίωμα υποβολής στον β’ κύκλο. Το ίδιο ισχύει και για κατοικία για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση στον α’ κύκλο του προγράμματος.