Εκσυγχρονισμός του δασικού τομέα μέσω τεχνολογιών Παρατήρησης της Γης

Μία εικονική πλατφόρμα και ένα χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των δασών στην Ευρώπη, έχει αναπτύξει το έργο MySustainableForest. Σκοπός του είναι να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για την υποστήριξη της βιώσιμης και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των δασών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής ξύλου, από τον σχεδιασμό έως τα καλλιεργητικά σχέδια, τις βιομηχανικές δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες οικοσυστήματος.

Τα δάση, σύμφωνα με το έργο, καλύπτουν περισσότερο από το 1/3 της συνολικής έκτασης της Ευρώπης (215 εκατ. εκτάρια). Επίσης, η δασοκομία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της ΕΕ, απασχολώντας τρία εκατομμύρια άτομα στον τομέα. Αντιπροσωπεύει, επιπλέον, το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε ανοδική τάση. Αυτό το πλαίσιο δείχνει την αυξανόμενη σημασία του δασικού τομέα, που οφείλεται εν μέρει στις νέες προσπάθειες βιοοικονομίας και στην πράσινη ατζέντα των δυτικών χωρών.

Για τους παραπάνω λόγους, τα τελευταία τρία χρόνια, το ευρωπαϊκό έργο MySustainableForest εμφανίστηκε ως πρωτοβουλία για να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό του δασικού τομέα και να τον τοποθετήσει στο προσκήνιο της ψηφιοποίησης. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του MySustainableForest είναι η προσφορά ενός πλήθους ολοκληρωμένων δεδομένων και τεχνολογιών Παρατήρησης της Γης για την προώθηση βελτιωμένης και πιο βιώσιμης διαχείρισης των δασών.

Αυτά τα προϊόντα επιτρέπουν στους χρήστες να αξιολογούν τον όγκο της βιομάζας, να παράγουν χάρτες ποιότητας ξύλου και να αναπτύσσουν μια πρώιμη στρατηγική για την αντιμετώπιση των επειγόντων επιπτώσεων της φθοράς της υγείας των δασών που προκαλούνται από ξηρασίες και παράσιτα και σε ορισμένες περιοχές επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή.