Εκτός ΓΕΜΗ με νέα απόφαση οι αγρότες των λαϊκών αγορών

της Φωτείνης Μακρή, λογίστριας – φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

Καλά νέα για τους παραγωγούς- πωλητές λαϊκών αγορών φέρνει η απόφαση 96618/13-10-2022 με την οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

Ειδικότερα, με την απόφαση διαγράφονται από τη σχετική λίστα των υπόχρεων οι κωδικοί (ΚΑΔ) 47.81.10.01 και 47.89.10.01 που αφορούν σε παραγωγούς πωλητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο δεν έχουν πλέον καμιά υποχρέωση απέναντι στο ΓΕΜΗ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση:

α) διαγράφεται η Ομάδα NACE1 με κωδικό 03.2 και τίτλο «Υδατοκαλλιέργεια»,

β) διαγράφονται οι κωδικοί 47.81.10.01 και 47.89.10.01 που αφορούν σε παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο,

γ) προστίθεται ο κωδικός 69.10.18.01 «Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών»,

δ) συμπληρώνεται η περιγραφή του κωδικού 41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους»,

ε) αντικαθίσταται η περιγραφή του κωδικού 66.22.10.08 από «Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων» σε «Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων».

Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά (εκτός του παραπάνω κωδικών):

 1. Οι εταιρίες: Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του Ν. 4548/2018 , η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του Ν. 3190/1955, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του Ν. 4072/2012, η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του Ν. 4072/2012, η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του Ν. 4072/2012.
 2. Οι Συνεταιρισμοί: ο Αστικός Συνεταιρισμός του Ν. 1667/1986, στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοιΝ.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του Ν. 4430/2016 , ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΝ.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999.
 3. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή, ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή.
 4. Τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ), τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),
 5. Η κοινοπραξία του άρθρου 293 του Ν. 4072/2012,
 6. οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:
 • διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή
 • διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Εξάλλου, στο ΓΕΜΗ μπορούν να εγγράφονται προαιρετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4673/2020.

Το σύστημα του ΓΕΜΗ είναι συνδεδεμένο λειτουργικά με αυτό της ΑΑΔΕ ώστε με κάθε έναρξη επιτηδεύματος φυσικού προσώπου που παράλληλα έχει εμπορική ιδιότητα και σκοπό, να γίνεται αυτόματα η εγγραφή και να λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ . Κατά την εγγραφή απαραίτητα στοιχεία καταχώρησης είναι το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου, το ονοματεπώνυμο των γονέων του, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο Α.Φ.Μ.

Στην παρακάτω διεύθυνση γίνεται η εγγραφή στα μητρώα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ)

https://services.businessportal.gr/welcome/ggpsIntro

Δικαιολογητικά για την εγγραφή

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή:

 • ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από το φορέα της επιχείρησης, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ’ αυτήν.
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε.Ε. ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ε. (σε φωτοτυπία)
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, που απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (σε φωτοτυπία).
 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται αυτοπροσώπως από το φυσικό πρόσωπο της ατομικής επιχείρησης)
 • ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΕΜΗ (10 ευρώ)

Το Τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ (10 ευρώ) εκδίδεται ηλεκτρονικά στο www.businessportal.gr . Καταβάλλεται σε όλες τις τράπεζες και ηλεκτρονικά με e-banking. Στο e-banking στις πληρωμές προς επιμελητήρια.