Ελιά: Κίνδυνος από το κυκλοκόνιο ακόμα και χωρίς εμφανή συμπτώματα

Kυκλοκόνιο ελιάς

Την ανάγκη προστασίας από την ασθένεια του κυκλοκονίου της ελιάς, τη δεδομένη στιγμή καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Πιο αναλυτικά, η γνωστή μυκητολογική ασθένεια εμφανίζεται κυρίως στα φύλλα των ελαιοδέντρων με την ανάπτυξη χαρακτηριστικών κηλίδων. Το κυκλοκόνιο, πέρα από τις κηλίδες στα φύλλα, προκαλεί προοδευτικά φυλλόπτωση στα ελαιόδεντρα και μία γενικότερη εξασθένιση των δέντρων. Ως εκ τούτου, την παρούσα στιγμή που (σχεδόν παντού) έχει ολοκληρωθεί ο τρύγος, όπως αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο, είναι σκόπιμο όλοι οι παραγωγοί να προβούν σε έναν ψεκασμό με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν ή χαλκούχο σκεύασμα για την καταπολέμηση του μύκητα.

Το γεγονός πως δεν μπορούν, ίσως, να γίνουν διακριτά τα συμπτώματα την παρούσα στιγμή δεν αναιρεί την ύπαρξη του μύκητα και τη δυνατότητά του να προσβάλλει άμεσα τα ελαιόδεντρα ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.

Αφετέρου οι ελαιώνες, οι οποίοι μένουν αψέκαστοι ή ελαιώνες που δεν τυγχάνουν ιδιαίτερα εντατικής καλλιέργειας, στη συνέχεια εξελίσσονται σε εστίες από όπου ο μύκητας εξαπλώνεται και διαδίδεται ευρύτερα ανάλογα πάντα και με τις συνθήκες που επικρατούν, κάθε χρονιά, στην κάθε επιμέρους περιοχή.

Έτσι, λοιπόν, οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να προβούν στον ψεκασμό των ελαιώνων, τόσο με ελαιοπαραγωγική κατεύθυνση, όσο και με κατεύθυνση παραγωγής βρώσιμης ελιάς, είτε αμφότερων και ιδιαίτερα εκείνους στους οποίους επικρατούν λόγω του γεωμορφολογικού αναγλύφου υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται από το περιφερειακό κέντρο η υλοποίηση δύο ψεκασμών με τη μεσολάβηση χρονικού διαστήματος ενός μηνός μεταξύ τους (το διάστημα αναφέρεται ενδεικτικά και είναι ανάλογο με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν), σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο.

Καρκίνωση

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να παρέχεται στην καταπολέμηση του κυκλοκόνιου και στις περιπτώσεις των ελαιώνων, όπου υφίσταται η ασθένεια της καρκίνωσης, σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο, η οποία προκαλείται από την είσοδο του βακτηρίου ψευδομονάδα στις πληγές και στις σχισμές του φλοιού των κλάδων της ελιάς, καθώς ο χαλκός συμβάλλει στον περιορισμό της διάδοσης του βακτηρίου.

Στις περιπτώσεις ελαιώνων με τέτοια προσβολή, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να παρέχεται, όπως τονίζει το περιφερειακό κέντρο, στο κλάδεμα, στη διαχείριση των τομών του κλαδέματος (όποτε εφαρμόζεται αυτό σε κάθε περιοχή), καθώς και στη διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος. Εδώ τονίζεται επιπλέον η ανάγκη απολύμανσης των τομών και ευρύτερα των πληγών με ένα πυκνό διάλυμα χαλκούχου σκευάσματος ή με τις αλοιφές κλαδέματος που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Επίσης, απαιτείται η απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, η οποία συμβάλλει στην αποφυγή διάδοσης της καρκίνωσης σε επιπλέον ελαιώνες της περιοχής ή άλλων περιοχών.