Ελιά: Συμβουλές για την αποφυγή κυκλοκονίου, γλοιοσπορίου και καπνιάς το επόμενο διάστημα

Συμβουλές για τις ασθένειες του κυκλοκoνίου και του γλοιοσπορίου στην ελιά δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας για την ελιά. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το κυκλοκόνιο πέρα από τις χαρακτηριστικές κηλίδες προκαλεί φυλλόπτωση και εξασθένηση των δέντρων. Κατά συνέπεια, οι έντονες προσβολές συνεπάγονται σοβαρά μειωμένη καρποφορία.

Συνιστάται τις επόμενες ημέρες και καλύτερα αμέσως μετά τις επικείμενες βροχοπτώσεις των επόμενων ημερών, να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή με χαλκούχα σκευάσματα, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πριν από τη συγκομιδή που ορίζεται στην ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Σε περιοχές όπου σημειώνεται υψηλή σχετικά υγρασία, καθώς και σε περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, προτείνεται να λάβει χώρα και ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από έναν μήνα. Καλό είναι, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, όπου είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η συγκομιδή των ελαιώνων όπου αυτή επίκειται και να ακολουθήσει ο ψεκασμός μετά τη συλλογή του ελαιοκάρπου.

Γλοιοσπόριο

Πρόκειται για μυκητολογική ασθένεια, η οποία προκαλεί χαρακτηριστικές κηλίδες στις ελιές που τείνουν στην ωρίμαση. Η καταπολέμηση του γλοιοσπορίου πραγματοποιείται, κυρίως, με ψεκασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα ή με χαλκούχα σκευάσματα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εκεί όπου ενδημεί η ασθένεια ή εκεί όπου σημειώνεται παρατεταμένη υψηλή σχετική υγρασία.

Σε ελαιώνες όπου υπάρχει προσβολή γλοιοσπορίου, απαιτείται η διενέργεια ψεκασμού στα τέλη Οκτωβρίου με σχολαστική «κάλυψη» όλης της κόμης των ελαιοδέντρων, ο οποίος μπορεί να συνδυάζεται με την καταπολέμηση του κυκλοκονίου. Σε περιοχές όπου σημειώνεται σημαντικό πρόβλημα, προτείνεται να λάβει χώρα και ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από έναν μήνα. Στην καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας συμβάλλει σημαντικά και το κατάλληλο κλάδεμα, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της υγρασίας.

Καπνιά

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, η καπνιά είναι το μαύρισμα που παρατηρείται πάνω στα φύλλα και στους κλαδίσκους των ελαιοδέντρων, με αποτέλεσμα να εμποδίζει τις διαδικασίες φωτοσύνθεσης και διαπνοής.

Δημιουργείται από μύκητες που αναπτύσσονται συνήθως στα μελιτώματα εντόμων (κοκκοειδών). Αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα με το κυκλοκόνιο. Καλύτερη καταπολέμηση επιτυγχάνεται με την αντιμετώπιση των κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή.

Σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται κάποιος γενικευμένος ψεκασμός για την αντιμετώπιση της καπνιάς, καταλήγει το Περιφερειακό Κέντρο Καβάλας.