Ενεργός Γεωργός: Τροποποιητική για δυνατούς λύτες και στη μέση το Άγιο Όρος

Το αλαλούμ που προκλήθηκε μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ

«Κρύος ιδρώτας» έλουσε όσους ανέγνωσαν την τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ για τον καθορισμό της ιδιότητας του ενεργού γεωργού, καθώς αφορά την αρχική υπουργική απόφαση του 2015. Η διατύπωση ότι αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της 104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ 147/τ.Β’/2015) υπουργικής απόφασης, παρέπεμψε άμεσα στην απαλοιφή της ιδιότητας από τους γεωργούς με άμεσες ενισχύσεις έως 5.000 ευρώ.

Το πιο σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν καταργείται η ιδιότητα του ενεργού γεωργού σε όσους έλαβαν άμεσες ενισχύσεις πέρσι έως το ποσό των 5.000 ευρώ.

Η τροποποιητική, που πήρε ΦΕΚ την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά εισάγει διευκρινήσεις για μία άλλη κατηγορία δικαιούχων, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την παροχή αγροτικής εκπαίδευσης, καθώς και τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Ουσιαστικά, δηλαδή, επεξηγεί πως εκπαιδευτικά ιδρύματα και μονές του Αγίου Όρους μπορούν να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

Το αλαλούμ ουσιαστικά προκλήθηκε, καθώς η τροποποιητική δεν αναφέρεται ρητά σε προηγούμενη τροποποιητική της υπουργικής, αλλά στην «104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ 147/τ.Β’/2015) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει». Με την ορολογία «όπως ισχύει» δεν υφίσταται βέβαια νομικό κώλυμα, απλά ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ανατρέξει σε όλες τις τροποποιητικές αποφάσεις που ακολούθησαν την αρχική ΥΑ, που σημειωτέον δεν είναι και λίγες.

Είναι και ο μόνος τρόπος για να διαπιστωθεί και τι ισχύει, ότι δηλαδή με τροποποιητική το 2017 η αναφορά για τους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις έως 5.000 ευρώ δεν αναγράφεται πλέον στο άρθρο 3, αλλά στο άρθρο 2 της απόφασης!

Επίσης, η ίδια τροποποίηση ορίζει ότι το άρθρο 3 αναφέρεται στους γεωργούς «οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος». Με λίγα λόγια, δεν αλλάζει κάτι για τον παραγωγό. Ενεργός Γεωργός για το έτος 2019 είναι:

✱ Γεωργός που έλαβε άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ για το έτος 2018.

✱ Γεωργός που έλαβε το έτος 2018 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες.

Τι αλλάζει; Ότι την ιδιότητα του ενεργού γεωργού από φέτος έχουν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ως σκοπό έχουν την παροχή αγροτικής εκπαίδευσης, καθώς και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, εφόσον καλλιεργούν εκτάσεις τουλάχιστον 50 στρεμμάτων, που τους αποδίδουν έσοδα είτε πραγματικά είτε τεκμαρτά υπολογιζόμενα με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στην ετήσια ενιαία αίτηση ενίσχυσης και σχετικό πίνακα του ΥΠΑΑΤ, ανώτερα των 6.000 ευρώ.

Πρόκειται απλά για μια διευκρινιστική απόφαση που ρυθμίζει το θέμα για εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις μονές του Αγίου Όρους.