Εντάσσονται επιπλέον 7 έργα στο Leader της ΟΤΔ Ελικώνας-Παρνασσός

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει την 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19:

«Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ: ΟΤΔ Ελικώνας-Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
Η τροποποίηση αφορά στην ένταξη επτά (7) επιπλέον παραδεκτών αιτήσεων στήριξης (πράξεων) (μία στην υποδράση 19.2.2.2 με κωδικό ΠΣΚΕ LD461-0050586, μία στην υποδράση 19.2.2.3 με κωδικό ΠΣΚΕ LD461-0048979, δύο στην υποδράση 19.2.2.4 με κωδικό ΠΣΚΕ LD461-0036128 και LD461-0049303, μία στην υποδράση 19.2.2.5 με κωδικό ΠΣΚΕ LD461-0050579 και δύο στην υποδράση 19.2.3.1 με κωδικό ΠΣΚΕ LD461-0042558 και LD461-0051524).

Δείτε ΕΔΩ την 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης