Έως 21/4 οι προσκλήσεις για τα προγράμματα προώθησης ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2022 για ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής , στην ΕΕ και στο εξωτερικό. Όπως και το 2021, φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων που υποστηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση βιολογικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών και τη βιώσιμη γεωργία.

Το ποσό των 185,9 εκατ. ευρώ διατίθενται για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ εντός και εκτός ΕΕ. Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 176,4 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων προώθησης που θα επιλεγούν από τις προτάσεις που ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα στηρίξει πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Η πολιτική προώθησης θα συγχρηματοδοτήσει εκστρατείες σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, υποστηρίζοντας στόχους από τη στρατηγική Farm to Fork , το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα βιολογικά και την ανακοίνωση  σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών « end of cage age ». Για παράδειγμα, για να ενισχυθεί η συνοχή με τον στόχο της στρατηγικής Farm to Fork για αύξηση της βιώσιμης κατανάλωσης, όλο το οπτικό υλικό προώθησης των καμπανιών εντός της ΕΕ που στοχεύει τους καταναλωτές θα πρέπει να αναφέρεται στις Διατροφικές Κατευθυντήριες Γραμμές της στοχευόμενης χώρας της ΕΕ.

Οι εκστρατείες θα πρέπει επίσης να τονίζουν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και την ποικιλομορφία και τις παραδοσιακές πτυχές των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ .

Τέλος, για τις καμπάνιες στο εξωτερικό, οι προτεραιότητες τίθενται σε αγορές με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα ή ο Καναδάς. Οι εκστρατείες αναμένεται να αυξήσουν την κατανάλωση και την ανταγωνιστικότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ βελτιώνοντας το προφίλ τους και αυξάνοντας την αγορά τους στη χώρα-στόχο.

Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως εμπορικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αγροδιατροφικών προϊόντων που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση καθώς και τις προτάσεις τους. Τα έργα θα αξιολογηθούν ιδίως σε σχέση με τα κριτήρια βιωσιμότητας παραγωγής και κατανάλωσης, σύμφωνα με τους στόχους για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων της ΚΑΠ καθώς και με τη στρατηγική «Farm to Fork» .

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 21 Απριλίου 2022, 17:00 CET (Βρυξέλλες) μέσω της ειδικής πύλης . Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) παρέχει μια σειρά από εργαλεία για να βοηθήσει τους αιτούντες να υποβάλουν με επιτυχία τις προτάσεις τους.

Την 1 και 2 Φεβρουαρίου 2022, η REA θα διοργανώσει μια ημερίδα πληροφοριών για αυτές τις κλήσεις. Η πρώτη ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε πτυχές πολιτικής, όπως η συνεχής αναθεώρηση της πολιτικής προώθησης καθώς και οι προτεραιότητες για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2022. Η δεύτερη μέρα θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιτυχημένων εκστρατειών και θα περιλαμβάνει συνεδρίες αντιστοίχισης μεταξύ πιθανών εταίρων του έργου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

2022 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων

Επεξηγούνται τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ

Τα βιολογικά με μια ματιά

ΚΑΠ με ​​μια ματιά