Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 και Αγρότες: Η διαδικασία και τα απαραίτητα συνοδευτικά

Των Κατερίνας ΓΜ Κουσουνή (Οικονομολόγος- Λογίστρια Α Τάξης) & Φωτεινής Μακρή (Λογίστρια Φοροτεχνικός Α Τάξης)

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 366/2-4-21) ορίστηκε η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 που αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την Covid-19.

Εξαιρούνται της διαδικασίας οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Μπορούν όμως να αιτηθούν οι αγρότες του Κανονικού Καθεστώτος ΦΠΑ και όσοι λόγω τζίρου ανήκουν στο απαλλασσόμενο μικρών επιχειρήσεων, εκτός από όσους αγρότες εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ μετά την 1η/2/21.

Γενικές Προυποθέσεις

Οι επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να μην ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014 και να μην έχουν στην διάθεση τους ενισχύσεις που έχουν κηρυχθεί ασυμβίβαστες.

Συγκεκριμένα, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δύναται να υποβάλλουν αίτηση ακόμη και αν ήταν προβληματικές με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Θα πρέπει να μην μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία,
  2. να  μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (περιπτώσεις που υπόκεινται ακόμη στο σχέδιο) .
  3. Επίσης να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1407/2013 και να μην έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2019-2021.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω της εφαρμογής mybussinesssupport για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2020 αλλά και το πρώτο τρίμηνο του 2021 τα έσοδα αλλά και τα έξοδα σε κάποιες περιπτώσεις.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 19η Απριλίου 2021.

Παραδείγματα

Στην παρακάτω εικόνα είναι ένας αγρότης του Κανονικού Καθεστώτος ΦΠΑ που έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει τον κύκλο εργασιών του ΦΠΑ , διακριτά για κάθε μήνα. Όπως αποτυπώνεται στον κωδικό 312 του εντύπου Φ2 του ΦΠΑ.

 Στον παρακάτω πίνακα είναι ένας αγρότης που ανήκει το απαλλασσόμενο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων λόγω τζίρου κάτω από 10.000 €. Έχει την υποχρέωση συμπλήρωσης των ακαθάριστων εσόδων διακριτά για κάθε μήνα, αλλά και την συμπλήρωση στοιχείων του 2019 όπως αναφέρονται στο έντυπο Ε3. 

Εν αναμονή των κριτηρίων

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.

Δεν παίζει ρόλο ο ΚΑΔ

Οι παραγωγών των λαϊκών αγορών αναρωτιούνται συχνά αν επηρεάζονται από την αλλαγή του ΚΑΔ (Α1260/2020).

Η απόφαση προβλέπει ότι υποβάλλουν αίτηση όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Τονίζουμε ότι στον κωδικό 312 του ΦΠΑ περιλαμβάνονται (και) όλες οι ενισχύσεις εκτός από όσες έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα.