Ερευνητικό έργο για ένταξη της πατάτας Χρυσοβίτσας Ηπείρου στα ΠΓΕ

Σε ανάληψη μιας ακόμη πρωτοβουλίας για την περαιτέρω προώθηση των τοπικών προϊόντων προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου. Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο θα εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης της πατάτας Χρυσοβίτσας στα Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα η  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκτέλεση   ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πατάτα Χρυσοβίτσας: Διενέργεια έρευνας για τη συλλογή στοιχείων με στόχο την κατοχύρωσή της ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης».

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης προβλέπεται:

Ø  διενέργεια έρευνας για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα τεκμηριώνουν την ιστορική – λαογραφική οριοθέτηση του προϊόντος και τη σύνδεσή του με την περιοχή

Ø  έρευνα και συλλογή στοιχείων για το έδαφος, το κλίμα, τις καλλιεργητικές τεχνικές, το περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ø  Συγγραφή φακέλου για να υποστηριχθεί η ανάδειξη της «Πατάτας Χρυσοβίτσας» ως προϊόντος ΠΓΕ

Ø  Διαχείριση έργου