Έργα για την εξοικονόμηση νερού

Με 171.326 ευρώ χρηματοδοτούνται 14 δικαιούχοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Εννέα από τους δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, προέρχονται από την πόλη του Μεσολογγίου, δύο από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, ένας από τον Δήμο Αγρινίου, ένας από τον Δήμο Αιγιαλείας και ένας από τον Δήμο Πατρέων.

Στόχος της Δράσης είναι η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία, με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα. Επίσης, προβλέπεται η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.

Επιπλέον στόχο αποτελεί η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων, ώστε να εκσυγχρονιστούν. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής έως τις 11 Ιουνίου 2023.