«Ευφυής Γεωργία, άκου την καλλιέργεια σου»: Εφαρμογές ευφυούς γεωργίας στη δακοκτονία

Η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της ελληνικής γεωργίας, καλύπτοντας το 15% περίπου της συνολικής αξίας αγροτικής παραγωγής και το 0,7% του ελληνικού ΑΕΠ. Αυτό γίνεται φανερό από το εύρος της εξάπλωσης και τη μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει η καλλιέργεια, τη σημαντική συμβολή στην απασχόληση, την παραγωγή και το εμπόριο ελαιοκομικών προϊόντων, από πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τη θετική συνεισφορά στο εμπορικό ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων της χώρας, αλλά και από ένα πλήθος άλλων δευτερογενών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, καθώς και από την ιδιαίτερα μεγάλη θρεπτική αξία των προϊόντων της. Η συνολική αγορά των προϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας ξεπερνά το 1.5 δισ. ευρώ και με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

Το πρόβλημα του δάκου στην ελαιοπαραγωγή

Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera oleae) αποτελεί τον σοβαρότερο εντομολογικό εχθρό της ελαιοκαλλιέργειας στις παραμεσόγειες χώρες, προκαλώντας σχεδόν κάθε χρόνο πολύ σημαντική οικονομική ζημιά. Η ζημιά που προκαλεί ο δάκος στον καρπό της ελιάς έχει ως αποτέλεσμα αφενός τη μείωση της παραγόμενης ποσότητας και αφετέρου την υποβάθμιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων (βρώσιμες ελιές, ελαιόλαδο).

Η οικονομική αποτίμηση των ζημιών από τον δάκο

Σε καλλιεργητικές περιόδους με ελλιπή ή αναποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, οι ζημιές μπορεί ξεπεράσουν το 30% και να φτάσουν ακόμη και σε ποσοστό πάνω από 80% – όπως πρόσφατα τα έτη 2018 και 2019 σε αρκετές περιοχές. Αντίθετα, σε χρονιές με επιτυχή καταπολέμηση του δάκου, η ζημιά περιορίζεται στο 2%-15%. Στην πράξη ετησίως οι συνολικές ζημιές κατ’ εκτίμηση ανέρχονται με μια συντηρητική εκτίμηση σε 100 εκατ. ευρώ ανά έτος, ενώ το 2018 ξεπέρασαν κατά πολύ τα 200 εκατ. ευρώ. Αυτό ουσιαστικά συμβαίνει για τους παρακάτω λόγους:

i. Λόγω της έλλειψης ενός καινοτόμου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης αυτού του βιολογικού εχθρού (του δάκου), δηλαδή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς γεωργίας και συγκεκριμένα ευφυούς δακοκτονίας.

ii. Λόγω του απαρχαιωμένου νομικού πλαισίου (το βασικό πλαίσιο είναι από το έτος 1953-νομοθετικό Βασιλικό Διάταγμα 2413 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας» 9/5/1953 αρ. φύλλου 125), το οποίο διέπει το έργο της καταπολέμησης του δάκου στην ελληνική επικράτεια.

Η τρέχουσα κατάσταση της δακοκτονίας

Στην Ελλάδα, το Εθνικό Συλλογικό Πρόγραμμα Δακοκτονίας (ΕΣΠ) είναι η επίσημα συνιστώμενη μέθοδος καταπολέμησης του δάκου, με την εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών από εδάφους, με στόχο τον έλεγχο των δακοπληθυσμών πριν τα θηλυκά ωοτοκήσουν στον καρπό της ελιάς.

Ωστόσο, συχνά πραγματοποιείται υπερβολικά μεγάλος αριθμός ψεκασμών με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας, αλλά και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, καθώς από τους υπερβολικούς ψεκασμούς μειώνεται ο αριθμός ωφέλιμων εντόμων και άλλων οργανισμών.

Έτσι, η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πρακτική στο έργο δακοκτονίας με το ΕΣΠ, λόγω συγκεκριμένων ελλείψεων και δυσλειτουργιών, δεν εξασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, με αποτέλεσμα αφενός το υψηλό κόστος καταπολέμησης και αφετέρου την απώλεια σημαντικού μέρους της παραγωγής.

❱❱ Ευφυής γεωργία και δάκος

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του δάκου, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC έχει να διαδραματίσει έναν διπλό ρόλο, με απώτερο στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων: Από τη μια πλευρά, η έγκαιρη πρόγνωση και η έκδοση συμβουλών διαχείρισης και αντιμετώπισης και, από την άλλη, η διασφάλιση της ορθότητας των διαδικασιών και των ενεργειών, που απαιτούνται τόσο για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη λήψη απόφασης όσο και για την εφαρμογή της.

Οι παραπάνω δυνατότητες στηρίζονται στην αξιοποίηση ενός έξυπνου συστήματος λήψης αποφάσεων και σε μια σειρά ψηφιακών εργαλείων, που επιτρέπουν τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων.

Το gaiasense της NEUROPUBLIC: Ένα πολυπαραγοντικό σύστημα λήψης αποφάσεων

Η ευρεία υιοθέτηση των συστημάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τις τελευταίες δεκαετίες ανέδειξε τη σημασία των προγνωστικών μοντέλων για τη λήψη ορθών αποφάσεων φυτοπροστασίας. Τα σύγχρονα πρότυπα βασίζονται σε απαιτητικούς υπολογισμούς και χρησιμοποιούν επιπλέον παράγοντες (π.χ. δημογραφικά στοιχεία του οργανισμού-στόχου) και είναι πιο ακριβή στις προβλέψεις τους. Το ζητούμενο είναι η μείωση των εφαρμογών φυτοπροστασίας σε ελάχιστο αριθμό και χώρο, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τον εχθρό – στόχο.Στην κατεύθυνση αυτή, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από το σύστημα gaiasense της NEUROPUBLIC, με τη συμβολή του επιστημονικού συνεργάτη καθηγητή Εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Νικόλαου Παπαδόπουλου, σύστημα λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση του δάκου.

Τα δεδομένα, που συλλέγονται και αξιοποιούνται ανά μικροκλιματική περιοχή, στο πλαίσιο του συστήματος gaiasense, είναι τα παρακάτω:

 Συλλήψεις δάκου από δίκτυα παγίδων.

 Καλλιεργητικά δεδομένα και στοιχεία παραγωγής.

 Δεδομένα εξειδικευμένων μετρήσεων σε ελαιόκαρπο και θηλυκά έντομα.

 Μετεωρολογικά δεδομένα από το δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών (gaiatrons).

Η αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων προσδιορίζει τον δείκτη επικινδυνότητας προσβολής, που συνδέεται με προτεινόμενες δράσεις και συμβάλλει στη λήψη απόφασης για τον χρόνο και τον χώρο εφαρμογής των επεμβάσεων φυτοπροστασίας.

Ψηφιακά εργαλεία συλλογής εξειδικευμένων δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων από το πεδίο, που αφορούν την παρακολούθηση του δακοπληθυσμού και των δακοπροσβολών, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών των μέσων δακοκτονίας σε «πραγματικό» χρόνο, υποστηρίζονται, μεταξύ άλλων, από δύο εξειδικευμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές της NEUROPUBLIC.

 gaiasense fieldcollect

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της NEUROPUBLIC gaiasense fieldcollect, η οποία εγκαθίσταται σε έξυπνη κινητή τηλεφωνική συσκευή (smartphone), χρησιμοποιείται για τη συλλογή μετρήσεων από τις παγίδες με ταυτόχρονη γεωγραφική αποτύπωση των παγίδων με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου τοποθέτησής τους σε ορθοφωτογραφικό χάρτη της περιοχής. Κατά την καταμέτρηση των συλλήψεων στις παγίδες, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καταγραφής του πληθυσμού του δάκου σε κάθε επίσκεψη και ανά παγίδα (με τις αντίστοιχες συντεταγμένες), παρέχοντας άμεση παρακολούθησή του κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες από την εφαρμογή αποστέλλονται, επεξεργάζονται και τροφοδοτούν άμεσα τα συστήματα λήψης απόφασης χωρίς την καθυστέρηση που θα παρατηρούνταν με την παραδοσιακή μέθοδο συλλογής δεδομένων. Επίσης, τα δεδομένα είναι προσβάσιμα διαδικτυακά, παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας τοποθέτησης των παγίδων και των καταγραφών των δακοσυλλήψεων.

 GPS Tracker

Η ηλεκτρονική εφαρμογή GPS Tracker της NEUROPUBLIC αξιοποιείται από τους γεωργικούς ελκυστήρες που εφαρμόζουν τον ψεκασμό. Το GPS Tracker παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των συντεταγμένων του ψεκαστικού με το αγροτεμάχιο όπου πραγματοποιείται ο ψεκασμός και παρακολουθεί και καταγράφει την πορεία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου ενός πλήθους παραμέτρων που επηρεάζουν την ορθή εκτέλεση του ψεκασμού (ώρα έναρξης – λήξης, ταχύτητας ελκυστήρα κ.ά.).

❱❱ Έργα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC για την καταπολέμηση του δάκου

❱❱ Ψηφιοποίηση του έργου της NEUROPUBLIC για τη συλλογική καταπολέμηση του δάκου

Σύμφωνα με την Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, με εστίαση στον άνθρωπο, με παράλληλη συμβολή στην επίτευξη του πράσινου μετασχηματισμού, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης και της ευφυούς γεωργίας, πέραν της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του δάκου, επιτρέπει συν τοις άλλοις την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση του έργου της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου, στο πλαίσιο της ψηφιακής υποστήριξης αυτού.

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όπως το gaiasense της NEUROPUBLIC για τον συντονισμό, την εποπτεία και την αποτελεσματική διαχείριση της καταπολέμησης του δάκου, στο πλαίσιο του έργου της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου, στηρίζεται κατά βάση στις δυνατότητες του απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης (μηχανισμός ελέγχου) των εφαρμοζόμενων διαδικασιών (παγιδοθεσία, δακοσυλλήψεις, ψεκασμοί κ.λπ.) σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του πολυπαραγοντικού συστήματος λήψης αποφάσεων, που αποτελούν βασικά στοιχεία της ευφυούς γεωργίας.

Ενδεικτικά, ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται κατ’ ελάχιστο από τις εξής δυνατότητες:

 Απομακρυσμένη παρακολούθηση των επιτόπιων παρατηρήσεων για τις δακοσυλλήψεις.

 Άμεση προβολή σε διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών του αριθμού των δακοσυλλήψεων.

 Διασύνδεση με σύστημα συλλογής πρωτογενών δεδομένων (τηλεμετρικοί σταθμοί, ηλεκτρονικές παγίδες).

✱ Σύστημα αυτόματων γεωργικών προειδοποιήσεων.

✱ Καταγραφή και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο στο διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών της πορείας, ταχύτητας, ώρες έναρξης-λήξης, στοιχεία χειριστή (κ.ά.) των ψεκαστικών μέσων.

 Καταγραφή και απεικόνιση συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διενέργεια των ψεκασμών, όπως δραστική ουσία, όγκος διαλύματος κ.ά.

 Σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων ψεκασμών εκτός προδιαγραφών (π.χ. μεγάλη ταχύτητα, περιορισμένη κάλυψη αγροτεμαχίων κ.ά.) κ.ο.κ.

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC καλύπτει αυτές τις προδιαγραφές και επιτρέπει την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των ενεργειών που στοχεύουν στην καταπολέμηση του δάκου.

❱❱ Τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας για τη δακοκτονία

Τα οφέλη από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC, σε σχέση με την αντιμετώπιση του δάκου, είναι τα εξής:

 Παροχή υπηρεσιών ευφυούς φυτοπροστασίας με δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες έκαστου μικροκλίματος.

 Σύστημα αξιόπιστης παρακολούθησης των πληθυσμών του δάκου για έγκαιρη λήψη απόφασης, με στόχο την αντιμετώπισή τους.

 Διευκόλυνση της οργάνωσης, της διαχείρισης και του συντονισμού του έργου της δακοκτονίας σε όλα τα επίπεδα.

 Αύξηση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων κατά του δάκου και, συνεπώς, μείωση του αριθμού των απαραίτητων επεμβάσεων.

 Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου της δακοκτονίας, μέσω του εξορθολογισμού της οργάνωσης, του συντονισμού, καθώς και της έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης του έργου της καταπολέμησης του δάκου.

 Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για τα προϊόντα της ελαιοκαλλιέργειας. Οι υπερβολικές εφαρμογές φυτοπροστατευτικών επηρεάζουν αρνητικά τους φυσικούς εχθρούς των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και χρήσιμα έντομα επικονίασης, μολύνουν το νερό και ενέχουν τον κίνδυνο έκθεσης του ανθρώπου.

 Ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας (επιπλέον δυνατότητες αναγραφής «ισχυρισμών υγείας και διατροφής» στα προϊόντα της ελαιοκαλλιέργειας).

 Αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας και, τελικά, ισχυροποίηση της θέσης των προϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας στο ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον των αγορών τους.

 Παραγωγή επιστημονικών δεδομένων για την απόκριση πληθυσμών του δάκου διάφορων γεωγραφικών περιοχών στα εγκεκριμένα εντομοκτόνα, ώστε να υπάρξει δυνατότητα επιλογής του πλέον κατάλληλου κατά περίπτωση εντομοκτόνου, καθώς και αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας και, τελικά, ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων και, επομένως, των χημικών υπολειμμάτων στο προϊόν και το περιβάλλον.

 Ενδυνάμωση της βιωσιμότητας της ελαιοκαλλιέργειας.

 Υποστήριξη επίτευξης των στόχων της νέας ΚΑΠ, αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος.

❱❱ Η ευφυής καταπολέμηση του δάκου είναι το μέλλον

Ο δάκος αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως απειλή της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Ταυτόχρονα, η Ε.Ε., με τις στρατηγικές που ανακοίνωσε πρόσφατα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της αγροτικής παραγωγής για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, με προβλεπόμενη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% μέχρι το 2030, γίνεται σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν οι πρακτικές εμπειρικής καταπολέμησης του δάκου με ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων. Την ίδια στιγμή, οι επιταγές της Ε.Ε. για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίηση της παραγωγής επιβάλλουν τη χρήση νέων προσεγγίσεων, που βρίσκουν εφαρμογή και στη δακοκτονία.

Η ευφυής γεωργία –και το gaiasense πιο συγκεκριμένα– αποτελούν τη λύση για την επιτυχημένη καταπολέμηση του δάκου, αξιοποιώντας αξιόπιστα δεδομένα, επιστημονικά μοντέλα και νέες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τον δάκο. Επιτρέποντας έγκαιρους και αποτελεσματικούς ψεκασμούς, μειώνεται τόσο η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων όσο και το κόστος της δακοκτονίας, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των παραγωγών, αλλά και του περιβάλλοντος.

❱❱ Δηλώσεις ελαιοπαραγωγικών φορέων για τις νέες τεχνολογίες στη δακοκτονία

Μανώλης Μαυροματάκης
πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας

Η ευφυής γεωργία, με τις καινοτομίες και τις αλλαγές που φέρνει στον τρόπο καλλιέργειας και στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αντιμετώπιση του δάκου με ακρίβεια, παρέχει στον αγρότη τη δυνατότητα να δώσει υπεραξία στο προϊόν του και να το κάνει πιο ανταγωνιστικό. Οι παραγωγοί που θα προσαρμοστούν και θα επενδύσουν σε υποδομές και νέες γνώσεις θα έχουν πλεονέκτημα σε σχέση με αυτούς που δεν θα ακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ίσως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας να είναι και μία ευκαιρία αναγέννησης των αγροτικών συνεταιρισμών και επιστροφής των αγροτών στο χωράφι.

Γιάννης Τσιβιδάκης
Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Κρυών

Μία από τις καλύτερες εφαρμογές της ευφυούς γεωργίας είναι η βοήθεια που προσφέρει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Μέσω online συστήματος παρακολουθούνται οι θέσεις των παγίδων με τον πληθυσμό δάκου που έχει η καθεμία. Επιπλέον, με τη βοήθεια των σταθμών καταγράφεται η ημερήσια θερμοκρασία, έτσι ώστε η δακοκτονία να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, αφού θα μπορούμε να προβλέψουμε τον πληθυσμό του δάκου.

Λευτέρης Πασχαλάκης
Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Χρυσοπηγής

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας, αξιοποιώντας τα μετεωρολογικά δεδομένα και τις έγκαιρες γεωργικές προειδοποιήσεις, έρχονται να δώσουν λύση σε θέματα φυτοπροστασίας, όπως η αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου με οικονομία κόστους και χρόνου. Είναι σημαντικό για εμάς να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον δάκο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καθώς στην περιοχή μας αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα.

Γιώργος Καπασούρης
πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Πετρίνας Λακωνίας

O δάκος της ελιάς είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελαιοπαραγωγή. H ζημιά που προκαλεί στον καρπό, αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, είναι δυνατόν να υπερβεί το 50%-60%. H ζημιά είναι ποσοτική και ποιοτική, διότι υποβαθμίζει την ποιότητα των επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς, καθώς και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου µε την αύξηση της οξύτητάς του.

Η βελτίωση των μέτρων προστασίας και καταπολέμησης του δάκου θα οδηγήσει στην παραγωγή ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας, βοηθώντας μας με αυτόν τον τρόπο να διαφοροποιήσουμε το προϊόν μας και να διεκδικήσουμε καλύτερες τιμές πώλησης.

Η ευφυής γεωργία στη δακοκτονία, σε σχέση με την παραδοσιακή αντιμετώπιση του δάκου, θα μπορέσει να δώσει έγκαιρες προειδοποιήσεις για προσβολή από δάκο, παρακολούθηση δακοπαγίδων με μεγαλύτερη ακρίβεια. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέσα αντιμετώπισης θα μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά, με στοχευμένους ψεκασμούς όταν είναι απαραίτητο, περιορίζοντας το κόστος για τον παραγωγό.

Νίκος Αθανασόπουλος
πρόεδρος Αγροτικού Ελαιοπαραγωγικού Συνεταιρισμού «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων

Με σημαντικότερο πρόβλημα την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της προσβολής του δάκου, η ευφυής γεωργία έρχεται να λύσει το χρόνιο ζήτημα της άμεσης αντίδρασης των ελαιοπαραγωγών για την προστασία της παραγωγής. Με παρακολούθηση και αξιοποίηση μετεωρολογικών στοιχείων από τους κατά τόπους σταθμούς, έκδοση έγκαιρων και έγκυρων γεωργικών προειδοποιήσεων βασισμένων σε μοντέλα λήψης αποφάσεων, επιτυγχάνονται στο ακέραιο οι στόχοι του συνεταιρισμού.

Τα επόμενα χρόνια, θα σηματοδοτήσουν μια σημαντική καμπή στην ελαιοκαλλιέργεια παγκοσμίως με την εισαγωγή χωρών στην ελαιοπαραγωγική διαδικασία, κυρίως από το νότιο ημισφαίριο. Η διάθεση του ελαιοκομικού προϊόντος θα είναι συνεχής και ο μόνος τρόπος να επιζήσει στην Ελλάδα είναι με μείωση του κόστους και βελτίωση της ποιότητας τελικού προϊόντος. Η ευφυής γεωργία έρχεται να συνεισφέρει στην αναβάθμιση αυτή της ελαιοκαλλιέργειας και να διατηρήσει την αξία της για τις επόμενες γενεές.

Γιώργος Περογιαννάκης
πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου

Μέσω της εγκατάστασης του τηλεμετρικού σταθμού υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των κλιματολογικών και άλλων δεδομένων της περιοχής, κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην αποτελεσματική επέμβαση και αντιμετώπιση του δάκου. Ταυτόχρονα, μειώνεται και το κόστος παραγωγής για τους παραγωγούς με τη μείωση των φαρμάκων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του δάκου. Επίσης, τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν και άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την εξέλιξη της καλλιέργειας, όπως θερμοκρασία, υγρασία, αλατότητα εδάφους, τα οποία βοηθούν μακροπρόθεσμα στην ελάφρυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την ευφυή γεωργία υπάρχει συνεχής ενημέρωση, με συνέπεια την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. Μέσω του δικτύου δακοπαγίδων που έχει εγκατασταθεί υπάρχει άμεση παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου. Η ολιστική προσέγγιση που ακολουθεί ο συνεταιρισμός σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, όπως αυτό του δάκου, μέσω της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας που μας προσφέρει το gaiasense μας βοηθάει στην ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας και μας δίνει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής, αποτελώντας παράλληλα σημαντική στήριξη για την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία στον πρωτογενή τομέα.

Μιχάλης Καμπιτάκης
Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάτω Ασιτών

Με όραμα τη βελτίωση των πρακτικών καλλιέργειας της ελιάς και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου από τα μέλη του ΑΣ Κάτω Ασιτών, προχωρήσαμε σε συνεργασία με τις εταιρείες NEUROPUBLIC Α.Ε. και Agron Α.Ε. στην καινοτόμο εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στην περιοχή μας.

Έχοντας μπροστά μας το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, η ευφυής γεωργία αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση του δάκου, καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι δακοκτονίας δεν έχουν πλέον το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Οι παραγωγοί μας θα μπορούν πλέον να ενημερώνονται άμεσα για τις μετεωρολογικές και εδαφικές συνθήκες που επικρατούν στους ελαιώνες τους και άλλες πολύ σημαντικές πληροφορίες που θα δώσουν αποτελεσματικά, έγκαιρα και με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσα για την καταπολέμηση του δάκου.

Η βέλτιστη καταπολέμηση του δάκου με την ευφυή γεωργία θα δώσει υπεραξία στο παραγόμενο ελαιόλαδο των μελών μας και θα το κάνει ανταγωνιστικό ανάμεσα σε ήδη εδραιωμένα στις αγορές ελαιόλαδα. 

Στέλιος Λαζανάκης
γεωπόνος Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσσαράς

Η τελευταία ελαιοκομική περίοδος 2019-2020 ήταν σχεδόν καταστροφική για τους ελαιοπαραγωγούς του νησιού μας. Κύρια αιτία η προσβολή από τον δάκο, πράγμα που σημαίνει ότι οι έως τώρα πρακτικές αντιμετώπισης χρειάζονται βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Ο συνεταιρισμός μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων, αλλά και καταγγελιών από παραγωγούς (πελάτες μας και μη), κατά συνέπεια οποιαδήποτε παρέμβαση από το πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας, είτε αυτή αφορά την παρακολούθηση του δακοπληθυσμού είτε την έγκαιρη ειδοποίηση για ψεκασμό, μόνο θετικά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί τόσο από τον παραγωγό όσο και από τον συνεταιρισμό.

Γιάννης Πάζιος
γενικός Διευθυντής Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας»

Στην Ένωση Μεσσηνίας, αγκαλιάσαμε την ευφυή γεωργία από τα πρώτα της βήματα, θέτοντας ως προτεραιότητά μας την ψηφιακή μετάβαση, θέλοντας να παρέχουμε στους παραγωγούς μας τα οφέλη από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Σε συνεργασία με τη NEUROPUBLIC, υλοποιούμε δράσεις ευφυούς γεωργίας στη Μεσσηνία, καλύπτοντας διάφορες καλλιέργειες – με κυρίαρχη αυτήν της ελιάς (Καλαμών – Κορωνέικη).

Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση του δάκου, που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή μας, θεωρούμε ότι μέσω της ευφυούς γεωργίας θα έχουμε έγκαιρη και ουσιαστική πληροφόρηση για την παρακολούθηση και τα μέτρα αντιμετώπισής του. Αναμένουμε ότι, μέσω της συνεργασίας μας, αφενός θα βελτιωθούν υπηρεσίες της Ένωσης, όπως η παγιδοθεσία που έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία, και αφετέρου θα μπορούμε να παρέχουμε ένα πακέτο αναβαθμισμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής στους ελαιοπαραγωγούς μας, με απώτερο στόχο την υποστήριξη της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την αειφορική διαχείριση της καλλιέργειας, που θα προσδώσει υπεραξία στον παραγωγό.