Φορο-κίνητρα για συμπράξεις αγροτών και συμβολαιακή

Έκπτωση 30% για μία τριετία σε όσους στήνουν νέες ομάδες ή συνεταιρισμούς

Φορολογικές ελαφρύνσεις τόσο για αγρότες φυσικά πρόσωπα, που δημιουργούν νέα συλλογικά σχήματα, όσο και για υφιστάμενους συνεταιρισμούς με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, που συνενώνονται ή συγχωνεύονται, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων», που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 1η Νοεμβρίου.

Το πλέον… ηχηρό κίνητρο είναι η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 30% των προ φόρων κερδών για μια τριετία, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της έναρξης συνεργασίας ή της ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού του εταιρικού σχήματος που θα προκύψει.

Στην περίπτωση της σύμπραξης αγροτών, το συνολικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ κατ’ άτομο για όλη την τριετία ενώ, εφόσον πρόκειται για συνένωση συνεταιρισμών, το αντίστοιχο όριο είναι το 1 εκατ. ευρώ. Την έκπτωση 30% στον φόρο εισοδήματος δικαιούνται και οι αγρότες που συνεργάζονται για σκοπούς συμβολαιακής γεωργίας, υπό τον όρο ότι εισφέρουν στο συλλογικό σχήμα τουλάχιστον το 40% της παραγωγής τους.

 

Πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και, πιο συγκεκριμένα, αυτές που:

✱ Απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους και, βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, έχουν ετήσιο τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ.

✱ Απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον εδώ ότι η δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων, οι συνεργασίες και η συμβολαιακή μπορούν να εξασφαλίσουν ευκολότερη πρόσβαση και στις χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα φορολογικά κίνητρα παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι η συνεργασία ή η νέα νομική οντότητα διαρκούν για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία σύναψης ή ίδρυσης.

Μίνιμουμ εισφορά 1.500 ευρώ

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, η απαλλαγή από τον φόρο για το 30% κερδών παρέχεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται για την ίδρυση νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή οντότητας τουλάχιστον το 10% του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται των 150.000 ευρώ. Πρακτικά, δηλαδή, ο αγρότης θα πρέπει να εισφέρει μίνιμουμ 1.500 ευρώ.

β) Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

Μετασχηματισμός εταιρειών

Η έκπτωση 30% στα προ φόρων κέρδη παρέχεται και σε επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται εφόσον:

α) Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με τουλάχιστον το 150% του τζίρου της επιχείρησης με τον μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

β) Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 450.000 ευρώ.

Ατομικές επιχειρήσεις

Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία, ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, η νέα εταιρεία δικαιούται την απαλλαγή του 30%, εφόσον:

α) Η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας.

β) Η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα.

γ) Σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά ποσοστό 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.