Φορολογία: Νέοι κωδικοί για συμβολαιακή και συνεταιρισμένους αγρότες στα φετινά έντυπα Ε1 και Ε3

Οι κυριότερες αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται έως 30 Ιουνίου

Με αλλαγές στα έντυπα Ε3 και Ε1, αρκετές από τις οποίες αφορούν τους αγρότες, ξεκίνησε από την περασμένη Παρασκευή 31 Μαρτίου η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου, ενώ, έναν μήνα μετά, στις 31 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης για όσους φορολογούμενους προκύπτει χρεωστικό εκκαθαριστικό. Συνολικά, ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί σε οκτώ δόσεις, με την τελευταία πληρωτέα στις 29 Φεβρουαρίου 2024. Όσοι ωστόσο επιλέξουν να καταβάλουν εφάπαξ ολόκληρο το ποσό, θα «ανταμειφθούν» με έκπτωση 3%.

Όπως είναι γνωστό, πριν από το Ε1, οι αγρότες, ανεξάρτητα από το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο ανήκουν, πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ε3, όπου απεικονίζονται τα έσοδα και τα έξοδα από την αγροτική επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Τα ποσά που καταχωρίζονται σε αυτό μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1 στον πίνακα 4Γ1: «Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».

Αφορολόγητες οι ενισχύσεις για λιπάσματα, ζωοτροφές

Στο Ε3, λοιπόν, η πρώτη αλλαγή έχει να κάνει με την προσθήκη ενός νέου κωδικού 083 στον πίνακα Γ2 για τις «Αγροτικές ενισχύσεις του άρθρου 61 του ν. 4919/2022 του άρθρου 113 του ν. 4926/2022 (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) και του άρθρου 95 του ν. 4982/2022 (ενεργειακή κρίση/λιπάσματα)». Πρόκειται για τις ενισχύσεις για την αγορά ζωοτροφών και λιπασμάτων
(ν. 4919/2022 και 4982/2022 αντίστοιχα) που έλαβαν πέρυσι οι παραγωγοί, όπως επίσης και για την έκτακτη ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους των νησιωτικών περιοχών (ν. 4926/2022). Όλες αυτές οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες.

Στον κωδικό 082 υπάρχει μια αλλαγή στη λεκτική διατύπωση για τα ποσά που εισπράχθηκαν στο φορολογικό έτος 2022 αναδρομικά, κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης. Ο κωδικός αυτός, θυμίζουμε, προσυμπληρώνεται με βάση την επιλογή του φορολογούμενου στον εσωτερικό Υποπίνακα των αγροτικών επιδοτήσεων σχετικά με τον χρόνο φορολόγησης των αναδρομικών, επιλογή η οποία είναι οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί.

Η τρίτη αλλαγή στο Ε3 εντοπίζεται στον Πίνακα ΣΤ, όπου έχουν προστεθεί οι κωδικοί 942 και 982 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική – βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 (Συμβολαιακή Γεωργία)» και οι οποίοι σχετίζονται με το μέτρο της μείωσης του φόρου εισοδήματος για τους παραγωγούς που έχουν σχέση συμβολαιακής γεωργίας.

Κατά τα λοιπά, στον κωδικό 009 γίνεται διάκριση των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σε ειδικό καθεστώς και σε αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ, ενώ ο κωδικός 011 «Αγρότες-Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4673/2020 (Α΄52)» συμπληρώνεται από ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα οι οποίοι είναι μέλη σε αγροτικούς συνεταιρισμούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4673/2020 (ο σχετικός έλεγχος και η πιστοποίηση γίνονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης). Προκειμένου οι επαγγελματίες αγρότες-μέλη συνεταιρισμών να λάβουν την απαλλαγή σε ποσοστό 50% από τον φόρο εισοδήματος γίνεται χρήση του κωδικού 011 συνδυαστικά με τον κωδ. 942 του Πίνακα ΣΤ.

Αλλαγές και στο Ε1

Περνώντας στο έντυπο Ε1, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την προσθήκη στον Πίνακα 1 των κωδικών 035-036, οι οποίοι συμπληρώνονται από κάθε φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, «οι παραπάνω κωδικοί συμπληρώνονται εφόσον είστε κατ’ επάγγελμα αγρότης μέλος νομικού προσώπου και ενώσεως προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύετε το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με ποσότητες προϊόντων ίσες με το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής σας, ή είστε κατ’ επάγγελμα αγρότης και έχετε συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, με την οποία δεσμεύεστε για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής σας».

Πέραν αυτού, στον Πίνακα 1 εξακολουθούν να υπάρχουν οι γνωστοί κωδικοί 021-022 και 037-038. Ο πρώτοι είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, προκειμένου να λάβουν μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από αυτήν τη μείωση φόρου από 777 ευρώ και πάνω, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι κωδικοί 037-038 είναι επίσης προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη «Ναι» όταν ο ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης, σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το ΥΠΑΑΤ.

ΑΑΔΕ: Σε μία εβδομάδα οι επιστροφές φόρου για όσους δεν χρωστούν

Ο νέος σχεδιασμός της φορολογικής διοίκησης προβλέπει και ταχύτερους συμψηφισμούς, όπως και επιστροφές φόρων. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε δέσμευση ενημερότητας, θα λαμβάνουν την επιστροφή φόρου μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή και την εκκαθάριση της δήλωσης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ:

✱ Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

✱ Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το τέλος Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στον συντομότερο δυνατό χρόνο από τις ΔΟΥ.

✱ Επιστροφές φόρου εισοδήματος από δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2023 και μέχρι την εξόφλησή του, θα συμψηφίζονται κεντρικά και με τον φόρο αυτόν, όπως και με οποιαδήποτε άλλη φορολογική οφειλή.

✱ Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής από άλλους φόρους, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31.7.2023, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.